Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Dung dịch chuẩn Mix cho ICP Perkin Elmer, Hãng CPAchem, Bulgari

Mã sản phẩm: STD-Mix-Perkin Elmer ICP

Trạng thái: Hết hàng

Xuất xứ: CPAchem, Bulgari

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • Equivalents Perkin Elmer
  CODE DESCRIPTION PACKING -VOL
           
  N9303835.L1 Memory Test 1 - 21 components;  Al 1000mg/l ;  Ca 1000mg/l ;  Fe 1000mg/l ;  K 1000mg/l ;  Mg 1000mg/l ;  Na 1000mg/l ;  Ag 20mg/l ;  As 20mg/l ;  Ba 20mg/l ;  Be 20mg/l ;  Cd 20mg/l ;  Co 20mg/l ;  Cr 20mg/l ;  Cu 20mg/l ;  Mn 20mg/l ;  Ni 20mg/l ;  Pb 20mg/l ;  Se 20mg/l ;  Tl 20mg/l ;  V 20mg/l ;  Zn 20mg/l  in HNO3 5%    100 ml
  4DA0.1K.5NtrF.L1 Interference Check Solution 1 - 12 components; Chlorides (Cl-) 10000mg/l ; Carbon (C) 2000mg/l ; Aluminium (Al) 1000mg/l ; Calcium (Ca) 1000mg/l ; Iron (Fe) 1000mg/l ; Potassium (K) 1000mg/l ; Magnesium (Mg) 1000mg/l ; Sodium (Na) 1000mg/l ; Phosphorus (P) 1000mg/l ; Sulphur (S) 1000mg/l ; Molybdenum (Mo) 20mg/l ; Titanium (Ti) 20mg/l  in Nitric Acid 5% ; Hydrofluoric acid tr%    100 ml
  7F97.K1.15C.L1 USP 232 Elemental Impurities Solution 2 - 6 components;  100mg/kg each of  Ir ;  Os ;  Pd ;  Pt ;  Rh ;  Ru  in HCl 15%    100 ml
  9C79.20.5N.L1 Memory Test 1 - 21 components;  Al 1000mg/l ;  Ca 1000mg/l ;  Fe 1000mg/l ;  K 1000mg/l ;  Mg 1000mg/l ;  Na 1000mg/l ;  Ag 20mg/l ;  As 20mg/l ;  Ba 20mg/l ;  Be 20mg/l ;  Cd 20mg/l ;  Co 20mg/l ;  Cr 20mg/l ;  Cu 20mg/l ;  Mn 20mg/l ;  Ni 20mg/l ;  Pb 20mg/l ;  Se 20mg/l ;  Tl 20mg/l ;  V 20mg/l ;  Zn 20mg/l  in HNO3 5%    100 ml
  N0582152.L1 UV Wavecal Solution - 12 components;  K 100ug/ml ;  P 100ug/ml ;  S 100ug/ml ;  As 20ug/ml ;  La 20ug/ml ;  Li 20ug/ml ;  Mn 20ug/ml ;  Mo 20ug/ml ;  Na 20ug/ml ;  Ni 20ug/ml ;  Sc 20ug/ml ;  Ca 1ug/ml  in HCl 5%    100 ml
  N0582152.L5 UV Wavecal Solution - 12 components;  K 100ug/ml ;  P 100ug/ml ;  S 100ug/ml ;  As 20ug/ml ;  La 20ug/ml ;  Li 20ug/ml ;  Mn 20ug/ml ;  Mo 20ug/ml ;  Na 20ug/ml ;  Ni 20ug/ml ;  Sc 20ug/ml ;  Ca 1ug/ml  in HCl 5%    500 ml
  N0681470.L1 UV Wavecal Solution - 11 components;  As 20mg/l ;  K 100mg/l ;  La 20mg/l ;  Li 20mg/l ;  Mn 20mg/l ;  Mo 20mg/l ;  Na 20mg/l ;  Ni 20mg/l ;  P 100mg/l ;  S 100mg/l ;  Sc 20mg/l  in HCl 2%    100 ml
  N0681470.L5 UV Wavecal Solution - 11 components;  As 20mg/l ;  K 100mg/l ;  La 20mg/l ;  Li 20mg/l ;  Mn 20mg/l ;  Mo 20mg/l ;  Na 20mg/l ;  Ni 20mg/l ;  P 100mg/l ;  S 100mg/l ;  Sc 20mg/l  in HCl 2%    500 ml
  N0691579.L1 Mixed Calibration Standard 10 components:  As 50ug/ml ;  K 50ug/ml ;  La 10ug/ml ;  Li 10ug/ml ;  Mn 10ug/ml ;  Ni 10ug/ml ;  Sr 10ug/ml ;  Zn 10ug/ml ;  Ba 1ug/ml ;  Mg 1ug/ml  in HNO3 2%   100 ml
  N0691579.L5 Mixed Calibration Standard 10 components:  As 50ug/ml ;  K 50ug/ml ;  La 10ug/ml ;  Li 10ug/ml ;  Mn 10ug/ml ;  Ni 10ug/ml ;  Sr 10ug/ml ;  Zn 10ug/ml ;  Ba 1ug/ml ;  Mg 1ug/ml  in HNO3 2%   500 ml
  N0691580.L1 Low UV Standard - 3 components;  10ug/ml each of  Al ;  P ;  S  in HNO3 2%    100 ml
  N0691580.L25 Low UV Standard - 3 components;  10ug/ml each of  Al ;  P ;  S  in HNO3 2%    250 ml
  N0691580.L5 Low UV Standard - 3 components;  10ug/ml each of  Al ;  P ;  S  in HNO3 2%    500 ml
  N0691581.L1 Calcium Stray Light Standard   100 ml
  N9300211.L1 Trace Metals 1 - 15 components;  Al 500mg/l ;  V 250mg/l ;  As 100mg/l ;  Be 100mg/l ;  Co 100mg/l ;  Cr 100mg/l ;  Cu 100mg/l ;  Fe 100mg/l ;  Mn 100mg/l ;  Ni 100mg/l ;  Pb 100mg/l ;  Zn 100mg/l ;  Cd 25mg/l ;  Se 25mg/l ;  Hg 10mg/l  in HNO3 5%    100 ml
  N9300215.L1 Alternate Metals II - 4 components;  Ca 500mg/l ;  Na 500mg/l ;  K 100mg/l ;  Mg 100mg/l  in HNO3 2%    100 ml
  N9300216.L1 Primary Drinking Water Metals - 8 components;  Ba 100mg/l ;  Ag 10mg/l ;  As 10mg/l ;  Cr 10mg/l ;  Hg 10mg/l ;  Pb 10mg/l ;  Cd 5mg/l ;  Se 5mg/l  in HNO3 2%    100 ml
  N9300217.L1 Secondary Drinking Water Metals - 4 components;  Zn 500mg/l ;  Cu 100mg/l ;  Fe 30mg/l ;  Mn 5mg/l  in HNO3 2%    100 ml
  N9300218.L1 Instrument Calibration Standard 1 - 4 components;  5000mg/l each of  Ca ;  K ;  Mg ;  Na  in HNO3 5%    100 ml
  N9300218.L5 Instrument Calibration Standard 1 - 4 components;  5000mg/l each of  Ca ;  K ;  Mg ;  Na  in HNO3 5%    500 ml
  N9300221.L1 Instrument Calibration Standard 4 - 5 components;  As 100ug/ml ;  Tl 100ug/ml ;  Cd 50ug/ml ;  Se 50ug/ml ;  Pb 30ug/ml  in HNO3 5%    100 ml
  N9300223.L05 Environmental EPA Standard - 1 component;  Hg 100mg/l  in HNO3 5%    50 ml
  N9300223.L1 Environmental EPA Standard - 1 component;  Hg 100mg/l  in HNO3 5%    100 ml
  N9300226.L1 Primary Interferents/ Interferents A - 4 components;  Al 5000mg/l ;  Ca 5000mg/l ;  Mg 5000mg/l ;  Fe 2000mg/l  in HNO3 5%    100 ml
  N9300226.L5 Primary Interferents/ Interferents A - 4 components;  Al 5000mg/l ;  Ca 5000mg/l ;  Mg 5000mg/l ;  Fe 2000mg/l  in HNO3 5%    500 ml
  N9300235.L1 Multi-Element Solution 5 - 12 components;  10mg/l each of  B ;  Ge ;  Mo ;  Nb ;  P ;  Re ;  S ;  Si ;  Ta ;  Ti ;  W ;  Zr  in HNO3 2%    100 ml
  N9300241.L1 TCLP Standard 1 - 8 components;  Ba 500mg/l ;  Ag 25mg/l ;  As 25mg/l ;  Cr 25mg/l ;  Pb 25mg/l ;  Hg 100mg/l ;  Cd 5mg/l ;  Se 5mg/l  in HNO3 2%    100 ml
  N9300241.L5 TCLP Standard 1 - 8 components;  Ba 500mg/l ;  Ag 25mg/l ;  As 25mg/l ;  Cr 25mg/l ;  Pb 25mg/l ;  Hg 100mg/l ;  Cd 5mg/l ;  Se 5mg/l  in HNO3 2%    500 ml
  N9300244.L1 GFAAS Mixed Standard - 16 components;  Al 100mg/l ;  As 100mg/l ;  Pb 100mg/l ;  Sb 100mg/l ;  Se 100mg/l ;  Tl 100mg/l ;  Ba 50mg/l ;  Co 50mg/l ;  Cu 50mg/l ;  Ni 50mg/l ;  Cr 20mg/l ;  Fe 20mg/l ;  Mn 20mg/l ;  Ag 10mg/l ;  Be 5mg/l ;  Cd 5mg/l  in HNO3 5% ; HF tr%   100 ml
  N9300280.L1 Quality Control Standard, 7A Elements;  K 1000mg/l ;  Ag 50mg/l ;  Al 100mg/l ;  B 100mg/l ;  Ba 100mg/l ;  Na 100mg/l ;  Si 500mg/l  in HNO3 5%/ trHF   100 ml
  N9300281.L1 Quality Control Standard, 21 Elements Pure (Pure XVI) - 100mg/l each of  As ;  Be ;  Ca ;  Cd ;  Co ;  Cr ;  Cu ;  Fe ;  Li ;  Mg ;  Mn ;  Mo ;  Ni ;  Pb ;  Sb ;  Se ;  Sr ;  Ti ;  Tl ;  V ;  Zn  in HNO3 5%   100 ml
  N9301721.L1 Instrument Calibration Standard 2 - 26 components;  100ug/ml each of  Ag ;  Al ;  As ;  Ba ;  Be ;  Ca ;  Cd ;  Co ;  Cr ;  Cu ;  Fe ;  K ;  Mg ;  Mn ;  Mo ;  Na ;  Ni ;  Pb ;  Sb ;  Se ;  Sn ;  Sr ;  Ti ;  Tl ;  V ;  Zn  in HNO3 5% ; HF tr% ; C4H6O6 tr%    100 ml
  N9302946.L1 VIS WAVECAL Solution - 8 components;  K 50mg/l ;  La 10mg/l ;  Li 10mg/l ;  Mn 10mg/l ;  Na 10mg/l ;  Sr 10mg/l ;  Ba 1mg/l ;  Ca 1mg/l  in HNO3 2%    100 ml
  N9302946.L25 VIS WAVECAL Solution - 8 components;  K 50mg/l ;  La 10mg/l ;  Li 10mg/l ;  Mn 10mg/l ;  Na 10mg/l ;  Sr 10mg/l ;  Ba 1mg/l ;  Ca 1mg/l  in HNO3 2%    250 ml
  N9303818.L1 Instrument Calibration Standard 3 - 5 components;  1000mg/l each of  Ca ;  Fe ;  K ;  Mg ;  Na  in HNO3 5%    100 ml
  N9303821.L1 Instrument Check Standard 1 - 17 components;  10ug/ml each of  Ag ;  Al ;  As ;  Ba ;  Be ;  Cd ;  Co ;  Cr ;  Cu ;  Mn ;  Ni ;  Pb ;  Sb ;  Se ;  Tl ;  V ;  Zn  in HNO3 2% ; HF tr% ; C4H6O6 tr%    100 ml
  N9303822.L1 Instrument Check Standard 3 - 5 components;  200mg/l each of  Ca ;  Fe ;  K ;  Mg ;  Na  in HNO3 2%    100 ml
  N9303828.L1 Interference Check Solution 1 - 12 components; Chlorides (Cl-) 10000mg/l ; Carbon (C) 2000mg/l ; Aluminium (Al) 1000mg/l ; Calcium (Ca) 1000mg/l ; Iron (Fe) 1000mg/l ; Potassium (K) 1000mg/l ; Magnesium (Mg) 1000mg/l ; Sodium (Na) 1000mg/l ; Phosphorus (P) 1000mg/l ; Sulphur (S) 1000mg/l ; Molybdenum (Mo) 20mg/l ; Titanium (Ti) 20mg/l  in Nitric Acid 5% ; Hydrofluoric acid tr%    100 ml
  N9303828.L5 Interference Check Solution 1 - 12 components; Chlorides (Cl-) 10000mg/l ; Carbon (C) 2000mg/l ; Aluminium (Al) 1000mg/l ; Calcium (Ca) 1000mg/l ; Iron (Fe) 1000mg/l ; Potassium (K) 1000mg/l ; Magnesium (Mg) 1000mg/l ; Sodium (Na) 1000mg/l ; Phosphorus (P) 1000mg/l ; Sulphur (S) 1000mg/l ; Molybdenum (Mo) 20mg/l ; Titanium (Ti) 20mg/l  in Nitric Acid 5% ; Hydrofluoric acid tr%    500 ml
  N9303839.L1 Spike Sample Standard I (Water) - 17 components;  Fe 500ug/ml ;  Ba 250ug/ml ;  Zn 250ug/ml ;  Co 100ug/ml ;  Cr 100ug/ml ;  Cu 100ug/ml ;  Mn 100ug/ml ;  Ni 100ug/ml ;  Sb 100ug/ml ;  V 100ug/ml ;  As 50ug/ml ;  Pb 50ug/ml ;  Ag 25ug/ml ;  Be 25ug/ml ;  Cd 25ug/ml ;  Se 25ug/ml ;  Tl 25ug/ml  in HNO3 5% ; HF 0.1% ; C4H6O6 0.1%    100 ml
  N9303941.L1 Perkin Elmer Pure 4 (Quality Control Standard 23) - 23 components;  1000ug/ml each of  Ag ;  Al ;  B ;  Ba ;  Bi ;  Ca ;  Cd ;  Co ;  Cr ;  Cu ;  Fe ;  Ga ;  In ;  K ;  Li ;  Mg ;  Mn ;  Na ;  Ni ;  Pb ;  Sr ;  Tl ;  Zn  in HNO3 10%    100 ml
  N9303941.L5 Perkin Elmer Pure 4 (Quality Control Standard 23) - 23 components;  1000ug/ml each of  Ag ;  Al ;  B ;  Ba ;  Bi ;  Ca ;  Cd ;  Co ;  Cr ;  Cu ;  Fe ;  Ga ;  In ;  K ;  Li ;  Mg ;  Mn ;  Na ;  Ni ;  Pb ;  Sr ;  Tl ;  Zn  in HNO3 10%    500 ml
  N9303942.L1 Perkin Elmer Pure 8 - 24 components;  100mg/l each of  Al ;  B ;  Ba ;  Bi ;  Be ;  Ca ;  Cd ;  Co ;  Cr ;  Cu ;  Fe ;  Ga ;  K ;  Li ;  Mg ;  Mn ;  Na ;  Ni ;  Pb ;  Se ;  Sr ;  Te ;  Tl ;  Zn  in HNO3 5%    100 ml
  N9303944.L1 Perkin Elmer Pure 10 - 23 components;  As 50ug/l ;  B 100ug/l ;  Ba 50ug/l ;  Be 20ug/l ;  Bi 10ug/l ;  Ca 35000ug/l ;  Cd 20ug/l ;  Co 25ug/l ;  Cr 20ug/l ;  Cu 20ug/l ;  Fe 100ug/l ;  K 3000ug/l ;  Mg 15000ug/l ;  Mn 30ug/l ;  Mo 100ug/l ;  Na 8000ug/l ;  Ni 50ug/l ;  Pb 25ug/l ;  Se 10ug/l ;  Sr 100ug/l ;  Tl 10ug/l ;  V 50ug/l ;  Zn 50ug/l  in HNO3 2%    100 ml
  N9303946.L1 Perkin Elmer Pure XIII - 14 components;  Al 500mg/l ;  V 250mg/l ;  As 100mg/l ;  Be 100mg/l ;  Co 100mg/l ;  Cr 100mg/l ;  Cu 100mg/l ;  Fe 100mg/l ;  Mn 100mg/l ;  Ni 100mg/l ;  Pb 100mg/l ;  Zn 100mg/l ;  Cd 25mg/l ;  Se 25mg/l  in HNO3 5%    100 ml
  N9303949.L1 5 mg/l Mercury in 5% HNO3 - 1 component;  Hg 5mg/l  in HNO3 5%    100 ml
  N9303952.L5 Alternate Metals II - 4 components;  Ca 500mg/l ;  Na 500mg/l ;  K 100mg/l ;  Mg 100mg/l  in HNO3 2%    500 ml
  N9303953.L1 Initial Calibration Verification Standard - 21 components;  Ca 500ug/ml ;  Mg 500ug/ml ;  K 500ug/ml ;  Na 500ug/ml ;  Ba 200ug/ml ;  Al 200ug/ml ;  Fe 100ug/ml ;  Sb 60ug/ml ;  Co 50ug/ml ;  V 50ug/ml ;  Ni 40ug/ml ;  Cu 25ug/ml ;  Zn 20ug/ml ;  Mn 15ug/ml ;  As 10ug/ml ;  Cr 10ug/ml ;  Ag 10ug/ml ;  Tl 10ug/ml ;  Cd 5ug/ml ;  Se 5ug/ml ;  Pb 3ug/ml  in HNO3 5%   100 ml
  N9303954.L1 8 mg/l Mercury in 5% HNO3, 1 component;  Hg 8mg/l  in HNO3 5%    100 ml
  N9303957A.L1 USP Elemental Impurities Solution 1 - 10 components;  Cu 2500mg/kg ;  Mn 2500mg/kg ;  Cr 250mg/kg ;  Mo 250mg/kg ;  Ni 250mg/kg ;  V 250mg/kg ;  As 15mg/kg ;  Hg 15mg/kg ;  Pb 10mg/kg ;  Cd 5mg/kg  in HNO3 5%    100 ml
  N9303957B.L1 USP 232 Elemental Impurities Solution 2 - 6 components;  100mg/kg each of  Ir ;  Os ;  Pd ;  Pt ;  Rh ;  Ru  in HCl 15%    100 ml
  N9307113.L1 Multi Element Solution - 4 components;  1000mg/l each of  Al ;  Ca ;  Fe ;  Mg  in HNO3 5%    100 ml
  N9307113.L5 Multi Element Solution - 4 components;  1000mg/l each of  Al ;  Ca ;  Fe ;  Mg  in HNO3 5%    500 ml
  N9307114.L1 Multi Element Solution - 3 components;  1000mg/l each of  K ;  Na ;  P  in HNO3 5%    100 ml
  N9307114.L5 Multi Element Solution - 3 components;  1000mg/l each of  K ;  Na ;  P  in HNO3 5%    500 ml
  N9307115.L1 Multi-Element Solution - 5 components;  1000mg/l each of  Mo ;  Sb ;  Sn ;  W ;  Zr  in HNO3 5%    100 ml
  N9307115.L5 Multi-Element Solution - 5 components;  1000mg/l each of  Mo ;  Sb ;  Sn ;  W ;  Zr  in HNO3 5%    500 ml
  N9307116.L1 Multi-Element Solution - 17 components;  1000mg/l each of  As ;  Ba ;  Cd ;  Be ;  Cr ;  Co ;  Cu ;  La ;  Pb ;  Li ;  Mn ;  Ni ;  Sc ;  Sr ;  V ;  Y ;  Zn  in HNO3 5%    100 ml
  N9307116.L5 Multi-Element Solution - 17 components;  1000mg/l each of  As ;  Ba ;  Cd ;  Be ;  Cr ;  Co ;  Cu ;  La ;  Pb ;  Li ;  Mn ;  Ni ;  Sc ;  Sr ;  V ;  Y ;  Zn  in HNO3 5%    500 ml

Sản phẩm cùng loại

Dung dịch chuẩn ICP-MS (Agilent/Varian Equivelent), Hãng CPAchem, Bulgari

Dung dịch chuẩn ICP-MS (Agilent/Varian Equivelent), Hãng CPAchem, Bulgari

Mã sản phẩm: CPAchem, Bulgari

Trạng thái:

Dung dịch chuẩn đơn cho ICP 1000mg/l, Hãng CPAchem, Bulgari

Dung dịch chuẩn đơn cho ICP 1000mg/l, Hãng CPAchem, Bulgari

Mã sản phẩm: CPAchem, Bulgari

Trạng thái:

Dung dịch nội chuẩn cho ICP-MS, Hãng CPAchem, Bulgari

Dung dịch nội chuẩn cho ICP-MS, Hãng CPAchem, Bulgari

Mã sản phẩm: CPAchem, Bulgari

Trạng thái:

Dung dịch hiệu chuẩn ICP-MS, Hãng CPAchem, Bulgari

Dung dịch hiệu chuẩn ICP-MS, Hãng CPAchem, Bulgari

Mã sản phẩm: CPAchem, Bulgari

Trạng thái:

Hỗ trợ trực tuyến