Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Dung dịch chuẩn Mix cho SẮC KÝ ION (IC), Hãng CPAchem, Bulgari

Mã sản phẩm: STD-IC-Mix

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: CPAchem, Bulgari

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • Multi-Ion Standards and  Equivalents Dionex & Metrohm
  CODE DESCRIPTION   VOL
           
  0F6C.K3.W.L1 6 components; Fluorides (F-) 100mg/l ; Chlorides (Cl-) 300mg/l ; Nitrites (NO2-) 50mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l ; Sulphates (SO42-) 300mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    100 ml
  0F6C.K3.W.L25 6 components; Fluorides (F-) 100mg/l ; Chlorides (Cl-) 300mg/l ; Nitrites (NO2-) 50mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l ; Sulphates (SO42-) 300mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    250 ml
  1521.10.W.L1 7 components;  10mg/l each of Bromides (Br-) ; Chlorides (Cl-) ; Fluorides (F-) ; Nitrates (NO3-) ; Nitrites (NO2-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-)  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    100 ml
  1521.10.W.L5 7 components;  10mg/l each of Bromides (Br-) ; Chlorides (Cl-) ; Fluorides (F-) ; Nitrates (NO3-) ; Nitrites (NO2-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-)  in Water   500 ml
  1521.1K.W.L1 Standard 7 ions:  1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Nitrites (NO2-) ; Bromides (Br-) ; Nitrates (NO3-) ; Sulphates (SO42-) ; Phosphates (PO43-)  in Water    100 ml
  1521.1K.W.L25 Standard 7 ions:  1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Nitrites (NO2-) ; Bromides (Br-) ; Nitrates (NO3-) ; Sulphates (SO42-) ; Phosphates (PO43-)  in Water    250 ml
  23A9.5.W.L1 2 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 5mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    100 ml
  23A9.5.W.L5 2 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 5mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    500 ml
  3029.D2.W.L1 2 components; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    100 ml
  3029.D2.W.L5 2 components; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    500 ml
  3029.D5.W.L1 2 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    100 ml
  3029.D5.W.L5 2 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    500 ml
  3784.D2.W.L1 3 components; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.2mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    100 ml
  3784.D2.W.L5 3 components; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.2mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    500 ml
  3784.D5.W.L1 3 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.5mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    100 ml
  3784.D5.W.L5 3 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.5mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    500 ml
  3905.1K.W.L1 Standard Solution 3 components;  1000mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Nitrates (NO3-) ; Sulphates (SO42-)  in Water    100 ml
  60DB.1K.W.L1 3 components;  1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-)  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    100 ml
  60DB.1K.W.L25 3 components;  1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-)  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    250 ml
  60DB.1K.W.L5 3 components;  1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-)  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    500 ml
  7344.K1.W.L1 7 components; Chlorides (Cl-) 100mg/l ; Fluorides (F-) 25mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    100 ml
  7344.K1.W.L25 7 components; Chlorides (Cl-) 100mg/l ; Fluorides (F-) 25mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    250 ml
  7344.K1.W.L5 7 components; Chlorides (Cl-) 100mg/l ; Fluorides (F-) 25mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    500 ml
  1A15.K1.W.L1 Standard Solution 5 components;  100mg/l each of Ammonium (NH4+) ; Magnesium (Mg2+) ; Calcium (Ca2+) ; Sodium (Na+) ; Potassium (K+)  in Water    100 ml
  4C79.1K.W.L1 Multi-Ion Standard 4 components;  1000mg/l each of Sodium (Na+) ; Potassium (K+) ; Magnesium (Mg2+) ; Calcium (Ca2+)  in Water    100 ml
  A3DCF.40.01N.L1 Standard Solution 6 components: Lithium 10mg/l; Sodium 20mg/l; Ammonium 40mg/l; Calcium 40mg/l; Magnesium 20mg/l; Potassium 20mg/l; Nitric Acid 0.1%;    100 ml
  A3DCF.40.01N.L5 Standard Solution 6 components: Lithium 10mg/l; Sodium 20mg/l; Ammonium 40mg/l; Calcium 40mg/l; Magnesium 20mg/l; Potassium 20mg/l; Nitric Acid 0.1%;    500 ml
  A7A40.5.01N.L1 Standard Solution 6 components: Lithium 0.5mg/l; Sodium 2mg/l; Ammonium 2.5mg/l; Potassium 5mg/l; Magnesium 2.5mg/l; Calcium 5mg/l; Nitric Acid 0.1%;    100 ml
  A7A40.5.01N.L5 Standard Solution 6 components: Lithium 0.5mg/l; Sodium 2mg/l; Ammonium 2.5mg/l; Potassium 5mg/l; Magnesium 2.5mg/l; Calcium 5mg/l; Nitric Acid 0.1%;    500 ml
  ACE63.25.W.L1 Fluorides 5mg/l; Chlorides 10mg/l; Nitrites 15mg/l; Bromides 25mg/l; Nitrates 25mg/l; Phosphates 40mg/l; Sulphates 30mg/l; Water;    100 ml
  ACE63.25.W.L5 Fluorides 5mg/l; Chlorides 10mg/l; Nitrites 15mg/l; Bromides 25mg/l; Nitrates 25mg/l; Phosphates 40mg/l; Sulphates 30mg/l; Water;    500 ml
  D251.1K.W.L1 5 components;  1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-) ; Nitrates (NO3-)  in Water
  Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions
    100 ml
  D251.1K.W.L5 5 components;  1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-) ; Nitrates (NO3-)  in Water
  Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions
    500 ml
  D371.40.W.L1 5 components; Chlorides (Cl-) 40mg/l ; Nitrites (NO2-) 10mg/l ; Nitrates (NO3-) 40mg/l ; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    100 ml
  D371.40.W.L5 5 components; Chlorides (Cl-) 40mg/l ; Nitrites (NO2-) 10mg/l ; Nitrates (NO3-) 40mg/l ; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    500 ml
  E3A7.1K.W.L1 6 components;  1000mg/l each of Nitrates (NO3-) ; Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-) ; Fluorides (F-)  in Water
  Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions
    100 ml
  E3A7.K1.W.L1 Standard Solution 6 components;  100mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Bromides (Br-) ; Nitrates (NO3-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-)  in Water    100 ml
  RM007001L1 5 components; Fluorides (F-) 100mg/l ; Chlorides (Cl-) 250mg/l ; Nitrates (NO3-) 500mg/l ; Sulphates (SO42-) 500mg/l ; Phosphates (PO43-) 1000mg/l  in Water    100 ml
  RM007001L5 5 components; Fluorides (F-) 100mg/l ; Chlorides (Cl-) 250mg/l ; Nitrates (NO3-) 500mg/l ; Sulphates (SO42-) 500mg/l ; Phosphates (PO43-) 1000mg/l  in Water    500 ml
           
  Dionex Equivalent
  P/N056933.L05 Combined Seven Anion Standard I  - 7 components; Fluorides (F-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 30mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 150mg/l ; Sulphates (SO42-) 150mg/l  in Water    50 ml
  P/N056933.L1 Combined Seven Anion Standard I  - 7 components; Fluorides (F-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 30mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 150mg/l ; Sulphates (SO42-) 150mg/l  in Water    100 ml
  P/N037157.L1 Combined Five Anion Standard - 5 components; Fluorides (F-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 30mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 150mg/l ; Sulphates (SO42-) 150mg/l  in Water    100 ml
  P/N040187.L05 Combined Six Cation Standard-I - 6 components; Lithium (Li+) 50mg/l ; Sodium (Na+) 200mg/l ; Ammonium (NH4+) 400mg/l ; Potassium (K+) 200mg/l ; Calcium (Ca2+) 1000mg/l ; Magnesium (Mg2+) 200mg/l  in Water    50 ml
  P/N040187.L1 Combined Six Cation Standard-I - 6 components; Lithium (Li+) 50mg/l ; Sodium (Na+) 200mg/l ; Ammonium (NH4+) 400mg/l ; Potassium (K+) 200mg/l ; Calcium (Ca2+) 1000mg/l ; Magnesium (Mg2+) 200mg/l  in Water    100 ml
  P/N046070.L05 Combined Six Cation Standard-II - 6 components; Lithium (Li+) 50mg/l ; Sodium (Na+) 200mg/l ; Ammonium (NH4+) 250mg/l ; Potassium (K+) 500mg/l ; Calcium (Ca2+) 500mg/l ; Magnesium (Mg2+) 250mg/l  in Water    50 ml
  P/N046070.L1 Combined Six Cation Standard-II - 6 components; Lithium (Li+) 50mg/l ; Sodium (Na+) 200mg/l ; Ammonium (NH4+) 250mg/l ; Potassium (K+) 500mg/l ; Calcium (Ca2+) 500mg/l ; Magnesium (Mg2+) 250mg/l  in Water    100 ml
  P/N057590.L1 Combined Seven Anion Standard II - 7 components; Fluorides (F-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 100mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 200mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l  in Water    100 ml
           
  Metrohm Equivalent
  REAIC1020.L1 Mixed Anions Standard - 7 components; Fluorides (F-) 2ppm ; Phosphates (PO43-) 10ppm ; Nitrites (NO2-) 5ppm ; Nitrates (NO3-) 10ppm ; Bromides (Br-) 10ppm ; Chlorides (Cl-) 5ppm ; Sulphates (SO42-) 10ppm  in Water    100 ml
  REAIC1026.L1 Mixed Anions Standard - 7 components; Fluorides (F-) 0.5mg/l ; Phosphates (PO43-) 0.5mg/l ; Nitrites (NO2-) 1mg/l ; Nitrates (NO3-) 1mg/l ; Bromides (Br-) 1mg/l ; Chlorides (Cl-) 12.5mg/l ; Sulphates (SO42-) 12.5mg/l  in Water    100 ml
  REAIC1035.L1 Mixed Anions Standard - 7 components;  100mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Fluorides (F-) ; Sulphates (SO42-) ; Nitrates (NO3-) ; Nitrites (NO2-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-)  in Water    100 ml
  REAIC1040.L1 Mixed Anions Standard - 7 components;  0.1mg/l each of Fluorides (F-) ; Phosphates (PO43-) ; Nitrites (NO2-) ; Nitrates (NO3-) ; Bromides (Br-) ; Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-)  in Water    100 ml
  REAIC105001.L5 Metrohm Peak - chloride/sulfate standard - 2 components;  0.5mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-)  in Water    500 ml
  REAIC105002.L5 Metrohm Peak - chloride/sulfate standard - 2 components;  1mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-)  in Water    500 ml
  REAIC105004.L5 Metrohm Peak - chloride/sulfate standard - 2 components;  2.5mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-)  in Water    500 ml
  REAIC105005.L5 Metrohm Peak - chloride/sulfate standard - 2 components;  5mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-)  in Water    500 ml
  REAIC105006.L5 Metrohm Peak - chloride/sulfate standard - 2 components;  10mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-)  in Water    500 ml
  REAIC1220.L1 Mixed Cations Standard - 6 components; Lithium (Li+) 1mg/l ; Sodium (Na+) 5mg/l ; Ammonium (NH4+) 5mg/l ; Potassium (K+) 10mg/l ; Calcium (Ca2+) 10mg/l ; Magnesium (Mg2+) 10mg/l  in Water    100 ml
  REAIC1230.L1 Mixed Cations Standard - 6 components;  100mg/l each of Lithium (Li+) ; Sodium (Na+) ; Ammonium (NH4+) ; Potassium (K+) ; Calcium (Ca2+) ; Magnesium (Mg2+)  in Water    100 ml

Sản phẩm cùng loại

Dung dịch chuẩn đơn cho SẮC KÝ ION (IC), Hãng CPAchem, Bulgari

Dung dịch chuẩn đơn cho SẮC KÝ ION (IC), Hãng CPAchem, Bulgari

Mã sản phẩm: CPAchem, Bulgari

Trạng thái:

Hỗ trợ trực tuyến