Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Mẫu chuẩn (CRM) các hợp chất Hóa chất bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ trong nước, nền mẫu nước ô nhiễm, Cat# 665

Mã sản phẩm: 665

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: ERA - USA

Giá bán: Liên hệ

US EPA Method 8141B;  US EPA Method 8270D  

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận


 • One 2 mL flame-sealed ampule yields up to 2 liters after dilution. Contains a subset of the analytes listed below at 2-20 µg/L.

  Azinphos-methyl (Guthion)    
  Carbophenothion    
  Chlorpyrifos    
  Demeton-O    
  Demeton-S    
  Demeton    
  Diazinon    
  Dichlorvos (DDVP)    
  Dimethoate    
  Dioxathion    
  Disulfoton    
  Ethion    
  Ethoprop    
  Ethyl Parathion    
  Famphur    
  Fonofos    
  Malathion    
  Methyl Parathion    
  Phorate    
  Phosmet    
  Ronnel    
  Stirophos    
  Terbufos

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến