Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Dung dịch chuẩn đơn cho SẮC KÝ ION (IC), Hãng CPAchem, Bulgari

Mã sản phẩm: STD-IC

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: CPAchem, Bulgari

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • Mono IC
  CODE DESCRIPTION VOL
  H001.W.L1 Br- Bromides 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H001.W.L25 Br- Bromides 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H001.W.L5 Br- Bromides 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H002.W.L1 Ca2+ Calcium 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H002.W.L25 Ca2+ Calcium 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H002.W.L5 Ca2+ Calcium 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H003.W.L1 Cl- Chlorides 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H003.W.L25 Cl- Chlorides 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H003.W.L5 Cl- Chlorides 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H004.W.L1 Cr6+ Chromium 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H004.W.L25 Cr6+ Chromium 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H004.W.L5 Cr6+ Chromium 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H005.W.L1 F- Fluorides 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H005.W.L25 F- Fluorides 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H005.W.L5 F- Fluorides 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H006.W.L1 I- Iodides 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H006.W.L25 I- Iodides 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H006.W.L5 I- Iodides 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H007.W.L1 K+ Potassium  1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H007.W.L25 K+ Potassium  1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H007.W.L5 K+ Potassium  1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H008.W.L1 Li+ Lithium 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H008.W.L25 Li+ Lithium 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H008.W.L5 Li+ Lithium 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H009.W.L1 Mg2+ Magnesium 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H009.W.L25 Mg2+ Magnesium 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H009.W.L5 Mg2+ Magnesium 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H010.W.L1 Na+ Sodium 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H010.W.L25 Na+ Sodium 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H010.W.L5 Na+ Sodium 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H011.W.L1 NH4+ Ammonium 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H011.W.L25 NH4+ Ammonium 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H011.W.L5 NH4+ Ammonium 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H012.W.L1 NO2- Nitrites 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H012.W.L25 NO2- Nitrites 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H012.W.L5 NO2- Nitrites 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H013.W.L1 NO3- Nitrates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H013.W.L25 NO3- Nitrates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H013.W.L5 NO3- Nitrates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H014.W.L1 PO43- Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H014.W.L25 PO43- Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H014.W.L5 PO43- Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H015.W.L1 SO42- Sulphates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H015.W.L25 SO42- Sulphates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H015.W.L5 SO42- Sulphates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H016.W.L1 CH3COO- Acetates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H016.W.L25 CH3COO- Acetates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H016.W.L5 CH3COO- Acetates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H017.W.L1 ClO4- Perchlorates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H017.W.L25 ClO4- Perchlorates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H017.W.L5 ClO4- Perchlorates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H018.W.L1 Sulphites as S(IV) 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H018.W.L25 Sulphites as S(IV) 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H018.W.L5 Sulphites as S(IV) 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H020.W.L1 BrO3- Bromates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H020.W.L25 BrO3- Bromates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H020.W.L5 BrO3- Bromates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H021.W.L1 SCN- Thiocyanates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H021.W.L25 SCN- Thiocyanates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H021.W.L5 SCN- Thiocyanates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H022.W.L1 Ba2+ Barium 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H022.W.L25 Ba2+ Barium 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H022.W.L5 Ba2+ Barium 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H023.W.L1 Sr2+ Strontium 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H023.W.L25 Sr2+ Strontium 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H023.W.L5 Sr2+ Strontium 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H024.W.L1 C2O42- Oxalates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H024.W.L25 C2O42- Oxalates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H024.W.L5 C2O42- Oxalates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H025.W.L1 ClO3- Chlorates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H025.W.L25 ClO3- Chlorates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H025.W.L5 ClO3- Chlorates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H026.W.L1 HCOO- Formates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H026.W.L25 HCOO- Formates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H026.W.L5 HCOO- Formates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H027.W.L1 Cs+ Cesium 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H027.W.L25 Cs+ Cesium 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H027.W.L5 Cs+ Cesium 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H028.01O.L1 ClO2- Chlorites 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H028.01O.L25 ClO2- Chlorites 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H028.01O.L5 ClO2- Chlorites 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H029.W.L1 C6H5O73-  Citrates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H029.W.L25 C6H5O73-  Citrates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H029.W.L5 C6H5O73-  Citrates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H030.W.L1 C6H5CO2- Benzoates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H030.W.L25 C6H5CO2- Benzoates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H030.W.L5 C6H5CO2- Benzoates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H031.W.L1 NH4+ (as N) Ammonium as N 1000 mg/l in H2O for IC 100 ml
  H031.W.L25 NH4+ (as N) Ammonium as N 1000 mg/l in H2O for IC 250 ml
  H031.W.L5 NH4+ (as N) Ammonium as N 1000 mg/l in H2O for IC 500 ml
  H032.W.L1 Cyanides 1 g/l in Water/ tr. KOH for IC 100 ml
  H032.W.L25 Cyanides 1 g/l in Water/ tr. KOH for IC 250 ml
  H032.W.L5 Cyanides 1 g/l in Water/ tr. KOH for IC 500 ml
  H033.W.L1 (HOC2H4)2NH2+ Diethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H033.W.L25 (HOC2H4)2NH2+ Diethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H033.W.L5 (HOC2H4)2NH2+ Diethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H034.W.L1 C2H3O3- Glycolates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H034.W.L25 C2H3O3- Glycolates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H034.W.L5 C2H3O3- Glycolates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H035.W.L1 C6H4(COO)2H - Hydrogenphthalates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H035.W.L25 C6H4(COO)2H - Hydrogenphthalates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H035.W.L5 C6H4(COO)2H - Hydrogenphthalates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H036.W.L1 IO3- Iodates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H036.W.L25 IO3- Iodates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H036.W.L5 IO3- Iodates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H037.W.L1 CH3CH(OH)COO- Lactates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H037.W.L25 CH3CH(OH)COO- Lactates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H037.W.L5 CH3CH(OH)COO- Lactates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H038.W.L1 C2H2(COO)22- Maleates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H038.W.L25 C2H2(COO)22- Maleates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H038.W.L5 C2H2(COO)22- Maleates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H039.W.L1 CH3SO3- Methanesulphonates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H039.W.L25 CH3SO3- Methanesulphonates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H039.W.L5 CH3SO3- Methanesulphonates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H040.W.L1 HOC2H4NH3+ Monoethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H040.W.L25 HOC2H4NH3+ Monoethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H040.W.L5 HOC2H4NH3+ Monoethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H041.W.L1 CH3NH3+ Monomethylamine 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H041.W.L25 CH3NH3+ Monomethylamine 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H041.W.L5 CH3NH3+ Monomethylamine 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H042.W.L1 N(CH2COO)33- Nitrilotriacetates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H042.W.L25 N(CH2COO)33- Nitrilotriacetates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H042.W.L5 N(CH2COO)33- Nitrilotriacetates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H043.W.L1 NO2- (as N) Nitrites as N  1000 mg/l in H2O for IC 100 ml
  H043.W.L25 NO2- (as N) Nitrites as N  1000 mg/l in H2O for IC 250 ml
  H043.W.L5 NO2- (as N) Nitrites as N  1000 mg/l in H2O for IC 500 ml
  H044.W.L1 NO3- (as N)  Nitrates as N 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H044.W.L25 NO3- (as N)  Nitrates as N 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H044.W.L5 NO3- (as N)  Nitrates as N 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H045.W.L1 PO43- (as P) Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC 100 ml
  H045.W.L25 PO43- (as P) Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC 250 ml
  H045.W.L5 PO43- (as P) Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC 500 ml
  H046.W.L1 C2H5COO- Propionates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H046.W.L25 C2H5COO- Propionates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H046.W.L5 C2H5COO- Propionates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H047.1O.L1 SiO3 2- Silicates 1000 mg/l in diluted NaOH for IC  100 ml
  H047.1O.L25 SiO3 2- Silicates 1000 mg/l in diluted NaOH for IC  250 ml
  H047.1O.L5 SiO3 2- Silicates 1000 mg/l in diluted NaOH for IC  500 ml
  H048.W.L1 OOC(CH2)2COO2- Succinates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H048.W.L25 OOC(CH2)2COO2- Succinates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H048.W.L5 OOC(CH2)2COO2- Succinates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H049.W.L1 OOC(CHOH)2COO2- Tartrates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H049.W.L25 OOC(CHOH)2COO2- Tartrates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H049.W.L5 OOC(CHOH)2COO2- Tartrates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H050.011044.L1 S2O32- Thiosulphates 1000 mg/l in diluted n-pentanol for IC  100 ml
  H050.011044.L25 S2O32- Thiosulphates 1000 mg/l in diluted n-pentanol for IC  250 ml
  H050.011044.L5 S2O32- Thiosulphates 1000 mg/l in diluted n-pentanol for IC  500 ml
  H051.W.L1 (HOC2H4)3NH+ Triethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H051.W.L25 (HOC2H4)3NH+ Triethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H051.W.L5 (HOC2H4)3NH+ Triethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H052.W.L1 (CH3)3NH+ Trimetylamine 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H052.W.L25 (CH3)3NH+ Trimetylamine 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H052.W.L5 (CH3)3NH+ Trimetylamine 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H053.W.L1 CH3O(CH2)3NH3+ 3-Methoxypropylamine 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H053.W.L25 CH3O(CH2)3NH3+ 3-Methoxypropylamine 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H053.W.L5 CH3O(CH2)3NH3+ 3-Methoxypropylamine 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H054.W.L1 (C2H5)3NH+ Triethylamine 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H054.W.L25 (C2H5)3NH+ Triethylamine 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H054.W.L5 (C2H5)3NH+ Triethylamine 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H057.W.L1 HSO3- Hydrogensulfites 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H057.W.L25 HSO3- Hydrogensulfites 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H057.W.L5 HSO3- Hydrogensulfites 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H058.W.L1 BF4- Tetrafluoroborates 1000 mg/l in H2O for IC  100 ml
  H058.W.L25 BF4- Tetrafluoroborates 1000 mg/l in H2O for IC  250 ml
  H058.W.L5 BF4- Tetrafluoroborates 1000 mg/l in H2O for IC  500 ml
  H059.W.L1  Adipates 1000mg/l  in Water  100 ml
  H059.W.L25  Adipates 1000mg/l  in Water  250 ml
  H059.W.L5  Adipates 1000mg/l  in Water  500 ml
  H060.W.L1 Butyrates (C4H7O2-) 1000mg/l  in Water  100 ml
  H060.W.L25 Butyrates (C4H7O2-) 1000mg/l  in Water  250 ml
  H060.W.L5 Butyrates (C4H7O2-) 1000mg/l  in Water  500 ml
  H061.W.L1 Carbonates (CO32-) 1000mg/l  in H2O for IC
  Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions
  100 ml
  H061.W.L5 Carbonates (CO32-) 1000mg/l  in H2O for IC
  Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions
  500 ml

Sản phẩm cùng loại

Dung dịch chuẩn Mix cho SẮC KÝ ION (IC), Hãng CPAchem, Bulgari

Dung dịch chuẩn Mix cho SẮC KÝ ION (IC), Hãng CPAchem, Bulgari

Mã sản phẩm: CPAchem, Bulgari

Trạng thái:

Hỗ trợ trực tuyến