Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Dung dịch chuẩn AAS 1000 mg/L (các KIM LOẠI), Hãng CPAchem, Bulgari, chai 100ml hoặc 500ml

Mã sản phẩm: CPA-STD-AAS

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: CPAchem, Bulgari

Giá bán: Liên hệ

Tra COA bằng cách quyét mã QR trên ZALO, Tiện lợi, nhanh chóng!

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • Tất cả các dung dịch chuẩn AAS của CPAchem là các dung dịch chuẩn được chứng nhận theo các tiêu chuẩn:
  - ISO 9001 certified. 
  - accredited according to ISO/IEC 17025 - Testing 
  - accredited according to ISO 17034 - Reference Material Producer

  ***

  CODE DESCRIPTION VOL MSR SHELF-LIFE PURPOSE
  A001.2NP.L1 Silver Ag - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A001.2NP.L5 Silver Ag - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A002.2CP.L1 Aluminium  Al - 1 g/l  in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A002.2CP.L5 Aluminium  Al - 1 g/l  in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A002.2NP.L1 Aluminium Al - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS  100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A002.2NP.L5 Aluminium Al - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS  500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A003.2CP.L1 Arsenic As - 1 g/l  in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A003.2CP.L5 Arsenic As - 1 g/l  in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A003.2NP.L1 Arsenic  As - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A003.2NP.L5 Arsenic  As - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A004.2CP.L1 Gold Au - 1g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A004.2CP.L5 Gold Au - 1g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A005.W.L1 Boron B - 1 g/l  in H2O for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A005.W.L5 Boron B - 1 g/l  in H2O for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A006.2CP.L1 Barium Ba - 1 g/l  in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A006.2CP.L5 Barium Ba - 1 g/l  in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A006.2NP.L1 Barium Ba - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A006.2NP.L5 Barium Ba - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A007.2CP.L1 Beryllium Be - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A007.2CP.L5 Beryllium Be - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A007.2N1FP.L1 Beryllium  Be - 1 g/l  in diluted HNO3/HF for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A007.2N1FP.L5 Beryllium  Be - 1 g/l  in diluted HNO3/HF for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A008.10NP.L1 Bismuth Bi - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A008.10NP.L5 Bismuth Bi - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A009.2CP.L1 Calcium Ca - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A009.2CP.L5 Calcium Ca - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A009.2NP.L1 Calcium Ca - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A009.2NP.L5 Calcium Ca - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A010.2CP.L1 Cadmium Cd - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A010.2CP.L5 Cadmium Cd - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A010.2NP.L1 Cadmium Cd - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A010.2NP.L5 Cadmium Cd - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A011.2NP.L1 Cerium Ce - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A011.2NP.L5 Cerium Ce - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A012.2CP.L1 Cobalt Co - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A012.2CP.L5 Cobalt Co - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A012.2NP.L1 Cobalt  Co - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A012.2NP.L5 Cobalt  Co - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A013.2CP.L1 Chromium Cr - 1g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A013.2CP.L5 Chromium Cr - 1g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A013.2NP.L1 Chromium Cr - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS  100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A013.2NP.L5 Chromium Cr - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS  500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A014.2NP.L1 Cesium Cs - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A014.2NP.L5 Cesium Cs - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A015.2CP.L1 Copper  Cu - 1 g/l in dilutedHCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A015.2CP.L5 Copper  Cu - 1 g/l in dilutedHCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A015.2NP.L1 Cu Copper - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A015.2NP.L5 Cu Copper - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A016.2NP.L1 Dysprosium  Dy - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A016.2NP.L5 Dysprosium  Dy - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A017.2NP.L1 Erbium Er - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A017.2NP.L5 Erbium Er - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A018.2NP.L1 Europium Eu - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS  100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A018.2NP.L5 Europium Eu - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS  500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A019.2CP.L1 Iron Fe - 1 g/l  in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A019.2CP.L5 Iron Fe - 1 g/l  in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A019.2NP.L1 Iron Fe - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A019.2NP.L5 Iron Fe - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A020.2NP.L1 Gallium Ga - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A020.2NP.L5 Gallium Ga - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A021.2NP.L1 Gadolinium Gd - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS  100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A021.2NP.L5 Gadolinium Gd - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS  500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A022.5N1FP.L1 Germanium Ge - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A022.5N1FP.L5 Germanium Ge - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A023.2N1FP.L1 Hafnium Hf - 1 g/l  in diluted HNO3/HF for AAS  100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A023.2N1FP.L5 Hafnium Hf - 1 g/l  in diluted HNO3/HF for AAS  500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A024.10NP.L1 Mercury Hg - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A024.10NP.L5 Mercury Hg - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A025.2NP.L1 Holmium Ho - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS  100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A025.2NP.L5 Holmium Ho - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS  500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A026.2NP.L1 Indium In - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A026.2NP.L5 Indium In - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A027.10CP.L1 Iridium Ir - 1 g/l  in diluted HCl for AAS  100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A027.10CP.L5 Iridium Ir - 1 g/l  in diluted HCl for AAS  500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A028.2CP.L1 Potassium K  - 1 g/l  in diluted HCl for AAS  100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A028.2CP.L5 Potassium K  - 1 g/l  in diluted HCl for AAS  500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A028.2NP.L1 Potassium K - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A028.2NP.L5 Potassium K - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A029.2CP.L1 Lanthanum La  - 1 g/l  in diluted HCl for AAS  100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A029.2CP.L5 Lanthanum La  - 1 g/l  in diluted HCl for AAS  500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A029.2NP.L1 Lanthanum La  - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS  100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A029.2NP.L5 Lanthanum La  - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS  500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A030.2NP.L1 Lithium Li - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A030.2NP.L5 Lithium Li - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A032.2CP.L1 Magnesium Mg  - 1 g/l  in diluted HCl for AAS   100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A032.2CP.L5 Magnesium Mg  - 1 g/l  in diluted HCl for AAS   500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A032.2NP.L1 Magnesium Mg - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A032.2NP.L5 Magnesium Mg - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A033.2CP.L1 Manganese Mn - 1g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A033.2CP.L5 Manganese Mn - 1g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A033.2NP.L1 Manganese Mn  - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS   100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A033.2NP.L5 Manganese Mn  - 1 g/l  in diluted HNO3 for AAS   500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A034.1N1FP.L1 Molybdenum Mo  - 1 g/l  in diluted HNO3/HF for AAS  100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A034.1N1FP.L5 Molybdenum Mo  - 1 g/l  in diluted HNO3/HF for AAS  500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A034.W.L1 Molybdenum Mo - 1g/l in H2O for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A034.W.L5 Molybdenum Mo - 1g/l in H2O for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A035.1CP.L1 Sodium Na - 1g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A035.1CP.L5 Sodium Na - 1g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A035.2NP.L1 Sodium Na - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A035.2NP.L5 Sodium Na - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A035.W.L1 Sodium Na - 1 g/l in H2O for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A035.W.L5 Sodium Na - 1 g/l in H2O for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A036.5N1FP.L1 Niobium  Nb - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A036.5N1FP.L5 Niobium  Nb - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A037.2NP.L1 Neodymium Nd - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A037.2NP.L5 Neodymium Nd - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A038.2NP.L1 Nickel Ni - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A038.2NP.L5 Nickel Ni - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A040.W.L1 Phosphorous P - 1g/l in H2O for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A040.W.L5 Phosphorous P - 1g/l in H2O for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A041.2NP.L1 Lead Pb - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A041.2NP.L5 Lead Pb - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A042.5CP.L1 Palladium Pd - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A042.5CP.L5 Palladium Pd - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A042.5NP.L1 Palladium Pd - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A042.5NP.L5 Palladium Pd - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A044.10CP.L1 Platinum Pt - 1g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A044.10CP.L5 Platinum Pt - 1g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A045.2NP.L1 Rubidium Rb - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A045.2NP.L5 Rubidium Rb - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A046.5NP.L1 Rhenium Re - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A046.5NP.L5 Rhenium Re - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A047.5CP.L1 Rhodium Rh - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A047.5CP.L5 Rhodium Rh - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A048.5CP.L1 Ruthenium Ru - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A048.5CP.L5 Ruthenium Ru - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A049.W.L1 Sulphur S - 1 g/l in H2O for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A049.W.L5 Sulphur S - 1 g/l in H2O for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A050.20CP.L1 Antimony Sb - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A050.20CP.L5 Antimony Sb - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A050.5N1FP.L1 Antimony Sb - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A050.5N1FP.L5 Antimony Sb - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A051.2NP.L1 Scandium Sc - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A051.2NP.L5 Scandium Sc - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A052.2NP.L1 Selenium Se - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A052.2NP.L5 Selenium Se - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A053.W.L1 Silicon Si - 1 g/l in H2O for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A053.W.L5 Silicon Si - 1 g/l in H2O for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A054.2NP.L1 Samarium Sm - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A054.2NP.L5 Samarium Sm - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A055.1N1FP.L1 Tin Sn - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A055.1N1FP.L5 Tin Sn - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A055.20CP.L1 Tin Sn - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A055.20CP.L5 Tin Sn - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A056.2CP.L1 Strontium Sr - 1g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A056.2CP.L5 Strontium Sr - 1g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A056.2NP.L1 Strontium Sr - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A056.2NP.L5 Strontium Sr - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A057.5N1FP.L1 Tantalum Ta - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A057.5N1FP.L5 Tantalum Ta - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A059.10NP.L1 Tellurium Te - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A059.10NP.L5 Tellurium Te - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A059.20CP.L1 Tellurium Te - 1g/l in diluted HCl for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A059.20CP.L5 Tellurium Te - 1g/l in diluted HCl for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A061.5N05FP.L1 Titanum Ti - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A061.5N05FP.L5 Titanum Ti - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A062.2NP.L1 Thallium Tl - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A062.2NP.L5 Thallium Tl - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A063.2NP.L1 Thulium Tm - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A063.2NP.L5 Thulium Tm - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A065.2NP.L1 Vanadium V- 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A065.2NP.L5 Vanadium V- 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A065.2SP.L1 Vanadium V - 1 g/l in diluted H2SO4 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A065.2SP.L5 Vanadium V - 1 g/l in diluted H2SO4 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A066.1N2FP.L1 Tungsten W - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A066.1N2FP.L5 Tungsten W - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A067.2NP.L1 Yttrium Y - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A067.2NP.L5 Yttrium Y - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A068.2NP.L1 Ytterbium Yb - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A068.2NP.L5 Ytterbium Yb - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A069.2CP.L1 Zinc Zn - 1 g/l in diluted HCl for AAS  100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A069.2CP.L5 Zinc Zn - 1 g/l in diluted HCl for AAS  500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A069.2NP.L1 Zinc Zn - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A069.2NP.L5 Zinc Zn - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A070.2N05FP.L1 Zirconium Zr - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS  100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A070.2N05FP.L5 Zirconium Zr - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS  500 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A070.5C05FP.L1 Zirconium Zr - 1 g/l in diluted HCl/HF for AAS 100 ml 24 Mono AAS 1 g/l
  A070.5C05FP.L5 Zirconium Zr - 1 g/l in diluted HCl/HF for AAS 500 ml 24 Mono AAS 1 g/l

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến