Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Dung dịch chuẩn AAS 1000 mg/L (Các KIM LOẠI), Hãng Meck, Đức, chai 100ml hoặc 500ml

Mã sản phẩm: Merck-STD-AAS

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: Merck, Đức

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • Mã Chai 100ml Mã chai 500ml Kim Loại Tên dung dịch chuẩn Matrix
  1.197.700.100 1.197.700.500 Al Dung dịch chuẩn Al 1000 mg/L, Merck Al(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l
  1.702.040.100 1.702.040.500 Sb Dung dịch chuẩn Sb 1000 mg/L, Merck Sb2O3 in HCl 2 mol/l
  1.197.730.100 1.197.730.500 As Dung dịch chuẩn As 1000 mg/L, Merck H3AsO4 in HNO3 0,5 mol/l
  1.197.740.100 1.197.740.500 Ba Dung dịch chuẩn Ba 1000 mg/L, Merck Ba(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l
  1.702.070.100 1.702.070.500 Be Dung dịch chuẩn Be 1000 mg/L, Merck Be4O(C2H3O2)6 in HNO3 0,5 mol/l
  1.198.040.100 1.198.040.500 Bi Dung dịch chuẩn Bi 1000 mg/L, Merck Bi(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l
  1.195.000.100 1.195.000.500 B Dung dịch chuẩn Bo 1000 mg/L, Merck H3BO3 in water
  1.197.780.100 1.197.780.500 Ca Dung dịch chuẩn Ca 1000 mg/L, Merck Ca(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l
  1.197.770.100 1.197.770.500 Cd Dung dịch chuẩn Cd 1000 mg/L, Merck Cd(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l
  1.702.120.100 Cs Dung dịch chuẩn Cs 1000 mg/L, Merck CsNO3 in HNO3 0,5 mol/l
  1.197.790.100 1.197.790.500 Cr Dung dịch chuẩn Cr 1000 mg/L, Merck Cr(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l
  1.197.850.100 1.197.850.500 Co Dung dịch chuẩn Co 1000 mg/L, Merck Co(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l
  1.197.860.100 1.197.860.500 Cu Dung dịch chuẩn Cu 1000 mg/L, Merck Cu(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l
  1.702.160.100 1.702.160.500 Au Dung dịch chuẩn Au 1000 mg/L, Merck H(AuCl4) in HCl 2 mol/l
  1.195.040.100 In Dung dịch chuẩn In 1000 mg/L, Merck In(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l
  1.197.810.100 1.197.810.500 Fe Dung dịch chuẩn Fe 1000 mg/L, Merck Fe(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l
  1.197.760.100 1.197.760.500 Pb Dung dịch chuẩn Pb 1000 mg/L, Merck Pb(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l
  1.702.230.100 1.702.230.500 Li Dung dịch chuẩn Li 1000 mg/L, Merck LiNO3 in HNO3 0,5 mol/l
  1.197.880.100 1.197.880.500 Mg Dung dịch chuẩn Mg 1000 mg/L, Merck Mg(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l
  1.197.890.100 1.197.890.500 Mn Dung dịch chuẩn Mn 1000 mg/L, Merck Mn(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l
  1.702.260.100 1.702.260.500 Hg Dung dịch chuẩn Hg 1000 mg/L, Merck Hg(NO3)2 in HNO3 2 mol/l
  1.702.270.100 1.702.270.500 Mo Dung dịch chuẩn Mo 1000 mg/L, Merck (NH4)6Mo7O24 in water
  1.197.920.100 1.197.920.500 Ni Dung dịch chuẩn Ni 1000 mg/L, Merck Ni(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l
  1.142.820.100 1.142.820.500 Pd Dung dịch chuẩn Pb 1000 mg/L, Merck Pd(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l
  1.702.190.100 1.702.190.500 Pt Dung dịch chuẩn Pt 1000 mg/L, Merck H2PtCl6 in HCl 2 mol/l
  1.702.300.100 1.702.300.500 K Dung dịch chuẩn K 1000 mg/L, Merck KNO3 in HNO3 0,5 mol/l
  1.195.130.100 1.195.130.500 Sc Dung dịch chuẩn Sc 1000 mg/L, Merck Sc2O3 in HNO3 1 mol/l
  1.197.960.100 1.197.960.500 Se Dung dịch chuẩn Se 1000 mg/L, Merck SeO2 in HNO3 0,5 mol/l
  1.123.100.100 1.123.100.500 Si Dung dịch chuẩn Si 1000 mg/L, Merck (NH4)2SiF6 in water
  1.702.360.100 1.702.360.500 Si Dung dịch chuẩn Si 1000 mg/L, Merck SiO2 in NaOH 0,5 mol/l
  1.197.970.100 1.197.970.500 Ag Dung dịch chuẩn Ag 1000 mg/L, Merck AgNO3 in HNO3 0,5 mol/l
  1.702.380.100 1.702.380.500 Na Dung dịch chuẩn Na 1000 mg/L, Merck NaNO3 in HNO3 0,5 mol/l
  1.197.990.100 1.197.990.500 Sr Dung dịch chuẩn Sr 1000 mg/L, Merck Sr(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l
  1.195.140.100 Te Dung dịch chuẩn Te 1000 mg/L, Merck H6TeO6 in HNO3 0,5 mol/l
  1.198.010.100 1.198.010.500 Tl Dung dịch chuẩn Tl 1000 mg/L, Merck TlNO3 in HNO3 0,5 mol/l
  1.702.420.100 1.702.420.500 Sn Dung dịch chuẩn Sn 1000 mg/L, Merck SnCl4 in HCl 2 mol/l
  1.702.430.100 1.702.430.500 Ti Dung dịch chuẩn Ti 1000 mg/L, Merck (NH4)2TiF6 in water
  1.702.440.100 1.702.440.500 W Dung dịch chuẩn W 1000 mg/L, Merck (NH4)2WO4 in water
  1.702.450.100 1.702.450.500 V Dung dịch chuẩn V 1000 mg/L, Merck NH4VO3 in HNO3 0,5 mol/l
  1.198.090.100 1.198.090.500 Y Dung dịch chuẩn Y 1000 mg/L, Merck Y(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l
  1.198.060.100 1.198.060.500 Zn Dung dịch chuẩn Zn 1000 mg/L, Merck Zn(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l
  1.702.340.100 Zr Dung dịch chuẩn Zr 1000 mg/L, Merck ZrOCl2 in HCl 2 mol/l

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến