Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Mã hàng                     Dung dịch chuẩn                                                             Chi tiết                                                                            Đóng gói    

 1679TP            Abamectin (B1BII / B1A1)                       Abamectin (B1BII / B1A1) 1000ug/mL in Acetone                                        4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml

1480                  Acephate                                                 Acephate 1000 ug/mL in Acetone                                                                4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml

1689                  Acequinocyl                                            Acequinocyl 1000ug/mL in Acetone                                                              4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml

2129                  Acetamiprid                                            Acetamiprid 1000 ug/mL in Acetonitrile                                                         4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml

954                   Aldicarb                                                  Aldicarb 1000 ug/mL in Acetonitrile                                                                 4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml

980                  Azoxystrobin                                           Azoxystrobin  1000ug/mL in Acetone                                                              4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml

421                 Bifenazate                                              Bifenazate  1000ug/mL in Acetone                                                                    4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml  

770                 Bifenthrin                                               Bifenthrin 1000ug/mL in Acetone                                                                        4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml  

2148               Boscalid                                                Boscalid 1000ug/mL in Acetonitrile                                                                      4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml  

51020             Captan                                                 Captan 1000ug/mL in Acetone                                                                              4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml  

936                 Carbaryl                                               Carbaryl 1000 ug/mL in Methanol                                                                          4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml  

715                 Carbofuran                                          Carbofuran  1000 ug/mL in Methanol                                                                      4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml

160                 Carbosulfan                                         Carbosulfan 1000 ug/mL in Methanol                                                                     4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml  

2127              Chlorantraniliprole                                Chlorantraniliprole 1000ug/mL in Acetonitrile                                                          4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml  

89                  Chlordane (Technical)                          Chlordane (Technical) 1000 ug/mL in Methanol                                                       4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml  

89-H              Chlordane (Technical)                           Chlordane (Technical) 1000 ug/mL in Hexane                                                         4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml  

89-M             Chlordane (Technical)                           Chlordane (Technical) 2000 ug/mL in Methanol                                                       4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml

438               Chlorfenapyr                                          Chlorfenapyr 1000ug/mL in Acetone                                                                        4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml

52900-A        Chlorpyrifos                                           Chlorpyrifos 1000 ug/mL in Acetone                                                                         4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml

436                Clofentezine                                          Clofentezine 1000ug/mL in Acetone                                                                         4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml 

1647              Coumaphos                                          Coumaphos 1000 ug/mL in Methanol                                                                       4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml 

1647-HA        Coumaphos                                           Coumaphos 1000 ug/mL in Hexane/Acetone                                                          4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml 

1495              Cyfluthrin (Baythroid)                            Cyfluthrin (Baythroid) 1000 ug/mL in Acetone                                                          4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml 

1495L           Cyfluthrin (Baythroid)                              Cyfluthrin (Baythroid)  100 ug/mL in Acetone                                                          4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml

1462             Cypermethrin                                          Cypermethrin 1000 ug/mL in Hexane                                                                      4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml   

1690             Daminozide                                            Daminozide 1000ug/mL in Acetone                                                                         4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml   

52080           Diazinon                                                 Diazinon 1000 ug/mL in Methanol                                                                            4x 1.5 ml  & 10x 1.5 ml    

Hỗ trợ trực tuyến