Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Dung dịch chuẩn Mix theo Method EPA 800 Series, ISO 17034, 17025 hãng CPAChem, Bungari

Mã sản phẩm: Method EPA 800 Series

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: CPACHEM, Bungari

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • Dung dịch chuẩn Mix EPA Method 800 Series

   

  F116181 VOC Standard Solution 33 components (EPA 8010B)
  200ug/ml each of alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride) [CAS:100-44-7]  ; Bromobenzene [CAS:108-86-1]  ; Tribromomethane (Bromoform) [CAS:75-25-2]  ; Bromomethane [CAS:74-83-9]  ; Tetrachloromethane (Carbon tetrachloride) [CAS:56-23-5]  ; Chlorobenzene [CAS:108-90-7]  ; Chloroethane [CAS:75-00-3]  ; Chloroform [CAS:67-66-3]  ; Chloromethane [CAS:74-87-3]  ; Dibromochloromethane [CAS:124-48-1]  ; Dibromomethane [CAS:74-95-3]  ; 1,2-Dichlorobenzene [CAS:95-50-1]  ; 1,3-Dichlorobenzene [CAS:541-73-1]  ; 1,4-Dichlorobenzene [CAS:106-46-7]  ; Bromodichloromethane (Dichlorobromomethane) [CAS:75-27-4]  ; Dichlorodifluoromethane [CAS:75-71-8]  ; 1,1-Dichloroethane [CAS:75-34-3]  ; 1,2-Dichloroethane [CAS:107-06-2]  ; 1,1-Dichloroethene [CAS:75-35-4]  ; trans-1,2-Dichloroethene [CAS:156-60-5]  ; 1,2-Dichloropropane [CAS:78-87-5]  ; cis-1,3-Dichloropropene [CAS:10061-01-5]  ; trans-1,3-Dichloropropene [CAS:10061-02-6]  ; Dichloromethane (Methylene chloride) [CAS:75-09-2]  ; 1,1,1,2-Tetrachloroethane [CAS:630-20-6]  ; 1,1,2,2-Tetrachloroethane [CAS:79-34-5]  ; Tetrachloroethene [CAS:127-18-4]  ; 1,1,1-Trichloroethane [CAS:71-55-6]  ; 1,1,2-Trichloroethane [CAS:79-00-5]  ; Trichloroethene [CAS:79-01-6]  ; Fluorotrichloromethane (Trichlorofluoromethane) [CAS:75-69-4]  ; 1,2,3-Trichloropropane [CAS:96-18-4]  ; Vinylchloride [CAS:75-01-4]   in Methanol purge-end-trap
  1 ml 24
  F116251 Standard Solution 2 components (EPA 8011)
  200ug/ml each of 1,2-Dibromo-3-chloropropane [CAS:96-12-8]  ; 1,2-Dibromoethane [CAS:106-93-4]   in Methanol
  1 ml 24
  F116271 Non-Halogenated Volatiles Mixture (EPA 8015A) - 4 components;  2000ug/ml each of Diethylether [CAS:60-29-7]  ; Ethanol [CAS:64-17-5]  ; 2-Butanone [CAS:78-93-3]  ; 4-Methyl-2-pentanone [CAS:108-10-1]   in Methanol  1 ml 24
  F116291 ACs Standard Solution 10 components (EPA 8020A)
  2000ug/ml each of Benzene [CAS:71-43-2]  ; Chlorobenzene [CAS:108-90-7]  ; 1,2-Dichlorobenzene [CAS:95-50-1]  ; 1,3-Dichlorobenzene [CAS:541-73-1]  ; 1,4-Dichlorobenzene [CAS:106-46-7]  ; Ethylbenzene [CAS:100-41-4]  ; Toluene [CAS:108-88-3]  ; o-Xylene [CAS:95-47-6]  ; m-Xylene [CAS:108-38-3]  ; p-Xylene [CAS:106-42-3]   in Methanol
  1 ml 24
  F116301 ACs Standard Solution 11 components (EPA 8020A)
  100ug/ml each of Benzene [CAS:71-43-2]  ; Chlorobenzene [CAS:108-90-7]  ; 1,2-Dichlorobenzene [CAS:95-50-1]  ; 1,3-Dichlorobenzene [CAS:541-73-1]  ; 1,4-Dichlorobenzene [CAS:106-46-7]  ; Ethylbenzene [CAS:100-41-4]  ; Toluene [CAS:108-88-3]  ; o-Xylene [CAS:95-47-6]  ; m-Xylene [CAS:108-38-3]  ; p-Xylene [CAS:106-42-3]  ; Styrene [CAS:100-42-5]   inMethanol purge-and-trap
  1 ml 24
  F116321 ACs Internal Standard Solution 2 components (EPA 8020A)
  2000ug/ml each of alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene [CAS:98-08-8]  ; 2-Bromofluorobenzene [CAS:1072-85-1]   in Methanol purge-and-trap
  5 ml 24
  F116331 ACs Surrogate Standard Solution - 3 components (EPA 8020A):  2000ug/ml each of 4-Bromochlorobenzene [CAS:106-39-8]  ; 1,4-Difluorobenzene [CAS:540-36-3]  ; Fluorobenzene [CAS:462-06-6]   in Methanol  1 ml 24
  F116521 Phenols Standard Solution 9 components (EPA 8041)
  2000ug/ml each of 2-Chlorophenol [CAS:95-57-8]  ; 3-Methylphenol (m-Cresol) [CAS:108-39-4]  ; 4-Methylphenol (p-Cresol) [CAS:106-44-5]  ; 2,6-Dichlorophenol [CAS:87-65-0]  ; 2,4-Dimethylphenol [CAS:105-67-9]  ; 2,4-Dinitrophenol [CAS:51-28-5]  ; Dinoseb [CAS:88-85-7]  ; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol [CAS:58-90-2]  ; 2,4,5-Trichlorophenol [CAS:95-95-4]   in 2- Propanol
  1 ml 24
  F116541 Phenols Surrogate Standard Mixture (EPA 8041) - 2 components;  2000ug/ml each of 2-Fluorophenol [CAS:367-12-4]  ; 2,4,6-Tribromophenol [CAS:118-79-6]   in 2- Propanol  1 ml 24
  F116561 Phenols Standard Solution 21 components (EPA 8041)
  100ug/ml each of Dinoseb [CAS:88-85-7]  ; 4-Chloro-3-methylphenol [CAS:59-50-7]  ; 2-Chlorophenol [CAS:95-57-8]  ; 2-Methylphenol (o-Cresol) [CAS:95-48-7]  ; 3-Methylphenol (m-Cresol) [CAS:108-39-4]  ; 4-Methylphenol (p-Cresol) [CAS:106-44-5]  ; 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol [CAS:131-89-5]  ; 2,4-Dichlorophenol [CAS:120-83-2]  ; 2,6-Dichlorophenol [CAS:87-65-0]  ; 2,4-Dimethylphenol [CAS:105-67-9]  ; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol [CAS:534-52-1]  ; 2,4-Dinitrophenol [CAS:51-28-5]  ; 2-Nitrophenol [CAS:88-75-5]  ; 4-Nitrophenol [CAS:100-02-7]  ; Pentachlorophenol [CAS:87-86-5]  ; Phenol [CAS:108-95-2]  ; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol [CAS:4901-51-3]  ; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol [CAS:58-90-2]  ; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol [CAS:935-95-5]  ; 2,4,6-Trichlorophenol [CAS:88-06-2]  ; 2,4,5-Trichlorophenol [CAS:95-95-4]   in 2- Propanol
  1 ml 24
  F116571 Phenols Standard Solution 17 components (EPA 8041)
  100ug/ml each of 4-Chloro-3-methylphenol [CAS:59-50-7]  ; 2-Chlorophenol [CAS:95-57-8]  ; 2-Methylphenol (o-Cresol) [CAS:95-48-7]  ; 3-Methylphenol (m-Cresol) [CAS:108-39-4]  ; 4-Methylphenol (p-Cresol) [CAS:106-44-5]  ; 2,4-Dichlorophenol [CAS:120-83-2]  ; 2,6-Dichlorophenol [CAS:87-65-0]  ; 2,4-Dimethylphenol [CAS:105-67-9]  ; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol [CAS:534-52-1]  ; 2,4-Dinitrophenol [CAS:51-28-5]  ; 2-Nitrophenol [CAS:88-75-5]  ; 4-Nitrophenol [CAS:100-02-7]  ; Pentachlorophenol [CAS:87-86-5]  ; Phenol [CAS:108-95-2]  ; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol [CAS:58-90-2]  ; 2,4,5-Trichlorophenol [CAS:95-95-4]  ; 2,4,6-Trichlorophenol [CAS:88-06-2]   in Methanol
  1 ml 24
  F116621 Phthalates Standard Solution 6 components (EPA 8061A)
  1000ug/ml each of Phthalic acid,bis-2-ethylhexylester [CAS:117-81-7]  ; Phthalic acid, benzylbutyl ester [CAS:85-68-7]  ; Phthalic acid, bis-butyl ester (Di-n-butylphthalate) [CAS:84-74-2]  ; Phthalic acid, bis-ethyl ester (Diethyl phthalate) [CAS:84-66-2]  ; Phthalic acid, bis-methyl ester (Dimethyl phthalate) [CAS:131-11-3]  ; Phthalic acid, bis-1-octyl ester (Di-n-octylphthalate) [CAS:117-84-0]   in n-Hexane
  1 ml 24
  F116631 Phthalates Standard Solution 6 components (EPA 8061A)
  100ug/ml each of Phthalic acid,bis-2-ethylhexylester [CAS:117-81-7]  ; Phthalic acid, benzylbutyl ester [CAS:85-68-7]  ; Phthalic acid, bis-butyl ester (Di-n-butylphthalate) [CAS:84-74-2]  ; Phthalic acid, bis-ethyl ester (Diethyl phthalate) [CAS:84-66-2]  ; Phthalic acid, bis-methyl ester (Dimethyl phthalate) [CAS:131-11-3]  ; Phthalic acid, bis-1-octyl ester (Di-n-octylphthalate) [CAS:117-84-0]   in n-Hexane
  1 ml 24
  F116651 Phthalates Matrix Spike Solution 2 components (EPA 8061A)
  2000ug/ml each of Phthalic acid, benzylbutyl ester (Butyl benzyl phthalate) [CAS:85-68-7]  ; Phthalic acid,bis-2-ethylhexylester (Bis(2-ethylhexyl)phthalate) [CAS:117-81-7]   in Acetone
  1 ml 24
  F116701 OCs Standard Solution 17 components (EPA 8080A)
  2000ug/ml each of Aldrin [CAS:309-00-2]  ; Alpha-HCH [CAS:319-84-6]  ; Beta-HCH [CAS:319-85-7]  ; Gamma-HCH (Lindane) [CAS:58-89-9]  ; Delta-HCH [CAS:319-86-8]  ; 4,4'-DDD (TDE) [CAS:72-54-8]  ; 4,4'-DDE [CAS:72-55-9]  ; 4,4'-DDT [CAS:50-29-3]  ; Dieldrin [CAS:60-57-1]  ; Endosulfan-alpha (Endosulfan I) [CAS:959-98-8]  ; Endosulfan-beta (Endosulfan II) [CAS:33213-65-9]  ; Endosulfan-total (sulfate) [CAS:1031-07-8]  ; Endrin [CAS:72-20-8]  ; Endrin aldehyde [CAS:7421-93-4]  ; Heptachlor [CAS:76-44-8]  ; Heptachlor-exo-epoxide (Heptachlor epoxide) [CAS:1024-57-3]  ; Methoxychlor (DMTD) [CAS:72-43-5]   in Acetone
  1 ml 12
  F116711 OCs QC Standard Solution 17 components (EPA 8080A)
  Aldrin [CAS:309-00-2]  0.02ug/ml ; Alpha-HCH [CAS:319-84-6]  0.02ug/ml ; Beta-HCH [CAS:319-85-7]  0.02ug/ml ; Gamma-HCH (Lindane) [CAS:58-89-9]  0.02ug/ml ; Delta-HCH [CAS:319-86-8]  0.02ug/ml ; 4,4'-DDD (TDE) [CAS:72-54-8]  0.1ug/ml ; 4,4'-DDE [CAS:72-55-9]  0.02ug/ml ; 4,4'-DDT [CAS:50-29-3]  0.1ug/ml ; Dieldrin [CAS:60-57-1]  0.02ug/ml ; Endosulfan-alpha (Endosulfan I) [CAS:959-98-8]  0.02ug/ml ; Endosulfan-beta (Endosulfan II) [CAS:33213-65-9]  0.1ug/ml ; Endosulfan-total (sulfate) [CAS:1031-07-8]  0.1ug/ml ; Endrin [CAS:72-20-8]  0.1ug/ml ; Endrin aldehyde [CAS:7421-93-4]  0.02ug/ml ; Heptachlor [CAS:76-44-8]  0.02ug/ml ; Heptachlor-exo-epoxide (Heptachlor epoxide) [CAS:1024-57-3]  0.02ug/ml ; Methoxychlor (DMTD) [CAS:72-43-5]  0.02ug/ml  in Acetone
  1 ml 12
  F116811 OCs Standard Solution 3 components (EPA 8080A)
  250ug/ml each of 2,4'-DDD [CAS:53-19-0]  ; 2,4'-DDE [CAS:3424-82-6]  ; 2,4'-DDT [CAS:789-02-6]   in Iso-octane
  1 ml 24
  F116831 Surrogate Standard Solution - 2 components (EPA 8080A)
  200ug/ml each of PCB 209 (Decachlorobiphenyl) [CAS:2051-24-3]  ; 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene [CAS:877-09-8]   in Acetone
  1 ml 24
  F117291 PCBs Standard Solution 19 components (EPA 8082)
  100ug/ml each of PCB 1 (2-Chlorobiphenyl) [CAS:2051-60-7]  ; PCB 5 (2,3-Dichlorobiphenyl) [CAS:16605-91-7]  ; PCB 18 [CAS:37680-65-2]  ; PCB 31 [CAS:16606-02-3]  ; PCB 44 [CAS:41464-39-5]  ; PCB 52 (2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl) [CAS:35693-99-3]  ; PCB 66 [CAS:32598-10-0]  ; PCB 87 [CAS:38380-02-8]  ; PCB 101 [CAS:37680-73-2]  ; PCB 110 [CAS:38380-03-9]  ; PCB 138 [CAS:35065-28-2]  ; PCB 141 [CAS:52712-04-6]  ; PCB 151 [CAS:52663-63-5]  ; PCB 153 [CAS:35065-27-1]  ; PCB 170 [CAS:35065-30-6]  ; PCB 180 [CAS:35065-29-3]  ; PCB 183 [CAS:52663-69-1]  ; PCB 187 [CAS:52663-68-0]  ; PCB 206 [CAS:40186-72-9]   in Iso-octane
  1 ml 24
  F117331 Internal & Surrogate Solution 2 components (EPA 8082)
  1000ug/ml each of PCB 209 (Decachlorobiphenyl) [CAS:2051-24-3]  ; 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene [CAS:877-09-8] in Iso-octane
  1 ml 24
  F117381 non-RCRA Analytes - 30 components (EPA 8091)
  1000ug/ml each of Benfluralin (Benefin) [CAS:1861-40-1]  ; Butralin [CAS:33629-47-9]  ; 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene [CAS:97-00-7]  ; 1-Chloro-3.4-dinitrobenzene [CAS:610-40-2]  ; 1-Chloro-2-nitrobenzene [CAS:88-73-3]  ; 1-Chloro-4-nitrobenzene [CAS:100-00-5]  ; 2-Chloro-6-nitrotoluene [CAS:83-42-1]  ; 4-Chloro-2-nitrotoluene [CAS:89-59-8]  ; 4-Chloro-3-nitrotoluene [CAS:89-60-1]  ; 2,3-Dichloronitrobenzene [CAS:3209-22-1]  ; 2,4-Dichloronitrobenzene [CAS:611-06-3]  ; 3,5-Dichloronitrobenzene [CAS:618-62-2]  ; 3,4-Dichloronitrobenzene [CAS:99-54-7]  ; 2,5-Dichloronitrobenzene [CAS:89-61-2]  ; Dinitramine [CAS:29091-05-2]  ; 1,2-Dinitrobenzene [CAS:528-29-0]  ; 1,3-Dinitrobenzene [CAS:99-65-0]  ; Isopropalin [CAS:33820-53-0]  ; 1.2-Naphthoquinone [CAS:524-42-5]  ; 2-Nitrotoluene [CAS:88-72-2]  ; 3-Nitrotoluene [CAS:99-08-1]  ; 4-Nitrotoluene [CAS:99-99-0]  ; Pendimethalin [CAS:40487-42-1]  ; Profluralin [CAS:26399-36-0]  ; 2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene [CAS:879-39-0]  ; Tecnazene (2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene) [CAS:117-18-0]  ; 2,3,4-Trichloronitrobenzene [CAS:17700-09-3]  ; 2,4,5-Trichloronitrobenzene [CAS:89-69-0]  ; 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene [CAS:18708-70-8]  ; Trifluralin [CAS:1582-09-8]   in Iso-octane
  1 ml 24
  F117511 PAH Standard Solution 16 components (EPA 8100)
  1000ug/ml each of Acenaphthene [CAS:83-32-9]  ; Acenaphthylene [CAS:208-96-8]  ; Anthracene [CAS:120-12-7]  ; Benzo(a)anthracene [CAS:56-55-3]  ; Benzo(a)pyrene [CAS:50-32-8]  ; Benzo(b)fluoranthene [CAS:205-99-2]  ; Benzo(g,h,i)perylene [CAS:191-24-2]  ; Benzo(k)fluoranthene [CAS:207-08-9]  ; Chrysene [CAS:218-01-9]  ; Dibenzo(a,h)anthracene [CAS:53-70-3]  ; Fluoranthene [CAS:206-44-0]  ; Fluorene [CAS:86-73-7]  ; Indeno(1,2,3-c,d)pyrene [CAS:193-39-5]  ; Naphthalene [CAS:91-20-3]  ; Phenanthrene [CAS:85-01-8]  ; Pyrene [CAS:129-00-0]   in Dichloromethane
  1 ml 24
  F119021A OPP Standard Solution 20 components (EPA 8141A)
  200ug/ml each of Azinphos-methyl [CAS:86-50-0]  ; Sulprofos (Bolstar) [CAS:35400-43-2]  ; Chlorpyrifos [CAS:2921-88-2]  ; Coumaphos [CAS:56-72-4]  ; Demeton (O+S) [CAS:8065-48-3]  ; Diazinon [CAS:333-41-5]  ; Dichlorvos [CAS:62-73-7]  ; Disulfoton [CAS:298-04-4]  ; Ethoprophos [CAS:13194-48-4]  ; Fensulfothion [CAS:115-90-2]  ; Fenthion [CAS:55-38-9]  ; Merphos [CAS:150-50-5]  ; Parathion-methyl [CAS:298-00-0]  ; Mevinphos (Phosdrin) [CAS:7786-34-7]  ; Naled [CAS:300-76-5]  ; Phorate [CAS:298-02-2]  ; Fenchlorphos (Ronnel) [CAS:299-84-3]  ; cis-Tetrachlorvinphos (Stirofos) [CAS:22248-79-9]  ; Prothiophos (Tokuthion) [CAS:34643-46-4]  ; Trichloronat [CAS:327-98-0]   in n-Hexane / Acetone (9/1)
  1 ml 6
  F119031 OPP Standard Solution - 7 components (EPA 8141A) 200ug/ml each of Dimethoate [CAS:60-51-5]  ; EPN [CAS:2104-64-5]  ; Malathion [CAS:121-75-5]  ; Monocrotophos [CAS:6923-22-4]  ; Parathion [CAS:56-38-2]  ; Sulfotep [CAS:3689-24-5]  ; Tetraethylpyrophosphate [CAS:107-49-3]   in n-Hexane / Acetone (1/1) 1 ml 6
  F119041 OPP Standard Solution 10 components (EPA 8141A)
  200ug/ml each of Carbophenothion [CAS:786-19-6]  ; Chlorfenvinphos [CAS:470-90-6]  ; Dioxathion [CAS:78-34-2]  ; Ethion [CAS:563-12-2]  ; Famphur [CAS:52-85-7]  ; Azinphos-ethyl [CAS:2642-71-9]  ; Leptophos [CAS:21609-90-5]  ; Phosmet [CAS:732-11-6]  ; Phosphamidon [CAS:13171-21-6]  ; Terbufos [CAS:13071-79-9]   in n-Hexane / Acetone (9/1)
  1 ml 24
  F119051 OPP Standard Solution - 9 components (EPA 8141A) 9 components;  200ug/ml each of Aspon [CAS:3244-90-4]  ; Chlorpyrifos methyl [CAS:5598-13-0]  ; Crotoxyphos [CAS:7700-17-6]  ; Dichlofenthion [CAS:97-17-6]  ; Dicrotophos [CAS:141-66-2]  ; Fenitrothion [CAS:122-14-5]  ; Fonofos [CAS:944-22-9]  ; Thionazin [CAS:297-97-2]  ; Trichlorfon [CAS:52-68-6]   in n-Hexane / Acetone (1/1) 1 ml 24
  F119091 Surrogate Standard for NPD & FPD - 2 components (EPA 8141A)
  1000ug/ml each of Tributyl phosphate [CAS:126-73-8]  ; Triphenylphosphate [CAS:115-86-6]   in Acetone
  1 ml 24
  F119191 VOC Standard Solution 34 components (EPA 8240B)
  200ug/ml each of Acetone [CAS:67-64-1]  ; Benzene [CAS:71-43-2]  ; Bromodichloromethane [CAS:75-27-4]  ; Tribromomethane (Bromoform) [CAS:75-25-2]  ; 2-Butanone [CAS:78-93-3]  ; Carbon disulfide [CAS:75-15-0]  ; Tetrachloromethane (Carbon tetrachloride) [CAS:56-23-5]  ; Chlorobenzene [CAS:108-90-7]  ; Dibromochloromethane [CAS:124-48-1]  ; Chloroform [CAS:67-66-3]  ; 1,4-Dichloro-2-butene [CAS:764-41-0]  ; 1,1-Dichloroethane [CAS:75-34-3]  ; 1,2-Dichloroethane [CAS:107-06-2]  ; 1,1-Dichloroethene [CAS:75-35-4]  ; trans-1,2-Dichloroethene [CAS:156-60-5]  ; 1,2-Dichloropropane [CAS:78-87-5]  ; cis-1,3-Dichloropropene [CAS:10061-01-5]  ; trans-1,3-Dichloropropene [CAS:10061-02-6]  ; Ethanol [CAS:64-17-5]  ; Ethylbenzene [CAS:100-41-4]  ; 2-Hexanone [CAS:591-78-6]  ; Iodomethane (Methyl iodide) [CAS:74-88-4]  ; Dichloromethane (Methylene chloride) [CAS:75-09-2]  ; 4-Methyl-2-pentanone [CAS:108-10-1]  ; Styrene [CAS:100-42-5]  ; 1,1,2,2-Tetrachloroethane [CAS:79-34-5]  ; Tetrachloroethene [CAS:127-18-4]  ; Toluene [CAS:108-88-3]  ; 1,1,1-Trichloroethane [CAS:71-55-6]  ; 1,1,2-Trichloroethane [CAS:79-00-5]  ; Trichloroethene [CAS:79-01-6]  ; o-Xylene [CAS:95-47-6]  ; m-Xylene [CAS:108-38-3]  ; p-Xylene [CAS:106-42-3]   in Methanol
  1 ml 24
  F119201 VOC Standard Solution 28 components (EPA 8240B)
  200ug/ml each of Acetonitrile [CAS:75-05-8]  ; Allyl alcohol [CAS:107-18-6]  ; 3-Chloropropene (Allyl chloride) [CAS:107-05-1]  ; alpha-Chlorotoluene (Benzyl chloride) [CAS:100-44-7]  ; 2-Chloroethanol [CAS:107-07-3]  ; 3-Chloropropionitrile [CAS:542-76-7]  ; 1,2-Dibromo-3-chloropropane [CAS:96-12-8]  ; 1,2-Dibromoethane [CAS:106-93-4]  ; Dibromomethane [CAS:74-95-3]  ; 1,3-Dichloropropane-2-ol [CAS:96-23-1]  ; 1,2,3,4-Diepoxybutane [CAS:1464-53-5]  ; Dioxan (1,4-Dioxane) [CAS:123-91-1]  ; Epichlorhydrin [CAS:106-89-8]  ; Methacrylic acid-ethyl ester (Ethyl methacrylate) [CAS:97-63-2]  ; 2-Hydroxypropionitrile [CAS:78-97-7]  ; 2-Methyl-1-propanol (Isobutyl alcohol) [CAS:78-83-1]  ; Malononitrile [CAS:109-77-3]  ; Methacrylonitrile [CAS:126-98-7]  ; Methacrylic acid-methyl ester (Methyl methacrylate) [CAS:80-62-6]  ; Pentachloroethane [CAS:76-01-7]  ; 2-Picoline [CAS:109-06-8]  ; Propargyl alcohol [CAS:107-19-7]  ; b-Propiolactone [CAS:57-57-8]  ; Propionitrile [CAS:107-12-0]  ; Propylamine (n- Propyl amine) [CAS:107-10-8]  ; Pyridine [CAS:110-86-1]  ; 1,1,1,2-Tetrachloroethane [CAS:630-20-6]  ; 1,2,3-Trichloropropane [CAS:96-18-4]   in Methanol
  1 ml 24
  F119221 Internal Standard Mixture - 3 components (EPA 8240B);  1000ug/ml each of Bromochloromethane [CAS:74-97-5]  ; Chlorobenzene D5 [CAS:3114-55-4]  ; 1,4-Difluorobenzene [CAS:540-36-3]   in Methanol  1 ml 24
  F119251 VOC Standard Solution 15 components (EPA 8260B)
  200ug/ml each of Acetone [CAS:67-64-1]  ; 1-Butanol [CAS:71-36-3]  ; 2-Butanone [CAS:78-93-3]  ; tert.-Butanol (tert-butyl alcohol) [CAS:75-65-0]  ; Diethylether [CAS:60-29-7]  ; Dioxan [CAS:123-91-1]  ; Ethanol [CAS:64-17-5]  ; Ethyl Acetate [CAS:141-78-6]  ; 2-Hexanone [CAS:591-78-6]  ; 2-Methyl-1-propanol (Isobutyl alcohol) [CAS:78-83-1]  ; Methanol [CAS:67-56-1]  ; 4-Methyl-2-pentanone (MIBK) [CAS:108-10-1]  ; 2-Pentanone [CAS:107-87-9]  ; 1-Propanol [CAS:71-23-8]  ; 2- Propanol [CAS:67-63-0]   in Water
  1 ml 24
  F119261 VOC Standard Solution 17 components (EPA 8260B)
  200ug/ml each of Acetonitrile [CAS:75-05-8]  ; Allyl alcohol [CAS:107-18-6]  ; Carbon disulfide [CAS:75-15-0]  ; 2-Chloroethanol [CAS:107-07-3]  ; 3-Chloropropionitrile [CAS:542-76-7]  ; Crotonaldehyde [CAS:123-73-9]  ; 1,3-Dichloropropane-2-ol (1,3-Dichloro-2-propanol) [CAS:96-23-1]  ; 1,2,3,4-Diepoxybutane [CAS:1464-53-5]  ; Epichlorhydrin [CAS:106-89-8]  ; Methacrylic acid-ethyl ester (Ethyl methacrylate) [CAS:97-63-2]  ; 2-Hydroxypropionitrile [CAS:78-97-7]  ; Malononitrile [CAS:109-77-3]  ; Methacrylonitrile [CAS:126-98-7]  ; Methacrylic acid-methyl ester (Methyl methacrylate) [CAS:80-62-6]  ; Propargyl alcohol [CAS:107-19-7]  ; b-Propiolactone [CAS:57-57-8]  ; Propionitrile (Ethylcyanid) [CAS:107-12-0]   in Methanol
  1 ml 24
  F119271 VOC Standard Solution 14 components (EPA 8260B)
  200ug/ml each of 3-Chloropropene (Allyl chloride) [CAS:107-05-1]  ; alpha-Chlorotoluene (Benzyl chloride) [CAS:100-44-7]  ; cis-1,4-Dichloro-2-butene [CAS:1476-11-5]  ; trans-1,4-Dichloro-2-butene [CAS:110-57-6]  ; Hexachloroethane [CAS:67-72-1]  ; Iodomethane [CAS:74-88-4]  ; Nitrobenzene [CAS:98-95-3]  ; 2-Nitropropane [CAS:79-46-9]  ; N-Nitrosodibutylamine [CAS:924-16-3]  ; Pentachloroethane [CAS:76-01-7]  ; 2-Picoline [CAS:109-06-8]  ; Propylamine (n- Propyl amine) [CAS:107-10-8]  ; Pyridine [CAS:110-86-1]  ; o-Toluidine [CAS:95-53-4]   in Methanol
  1 ml 24
  F119291 Internal Standard Mixture 4 components (EPA 8260B)
  1000ug/ml each of Chlorobenzene D5 [CAS:3114-55-4]  ; 1,4-Dichlorobenzene D4 [CAS:3855-82-1]  ; 1,4-Difluorobenzene [CAS:540-36-3]  ; Fluorobenzene [CAS:462-06-6]   in Methanol
  1 ml 24
  F119311 VOC / PAH / Phthalates Standard Solution 58 components (EPA 8270C)
  100ug/ml each of Acenaphthene [CAS:83-32-9]  ; Acenaphthylene [CAS:208-96-8]  ; Anthracene [CAS:120-12-7]  ; Benzo(a)anthracene [CAS:56-55-3]  ; Benzo(b)fluoranthene [CAS:205-99-2]  ; Benzo(k)fluoranthene [CAS:207-08-9]  ; Benzo(g,h,i)perylene [CAS:191-24-2]  ; Benzo(a)pyrene [CAS:50-32-8]  ; Bis-(2-chloroethoxy)-methane [CAS:111-91-1]  ; Bis-(2-chloroethyl)-ether [CAS:111-44-4]  ; Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether [CAS:108-60-1]  ; Phthalic acid,bis-2-ethylhexylester [CAS:117-81-7]  ; PBDE #3 (4-Bromophenyl-phenyl ether) [CAS:101-55-3]  ; Phthalic acid, benzylbutyl ester (Butyl benzyl phthalate) [CAS:85-68-7]  ; 1-Chloronaphthalene [CAS:90-13-1]  ; 2-Chloronaphthalene [CAS:91-58-7]  ; 4-Chlorophenyl phenyl ether [CAS:7005-72-3]  ; Chrysene [CAS:218-01-9]  ; Dibenz(a,j)acridine [CAS:224-42-0]  ; Dibenzo(a,h)anthracene [CAS:53-70-3]  ; Dibenzofuran [CAS:132-64-9]  ; Dibenzo(a,e)pyrene [CAS:192-65-4]  ; 1,2-Dibromo-3-chloropropane [CAS:96-12-8]  ; Phthalic acid, bis-butyl ester (Di-n-butylphthalate) [CAS:84-74-2]  ; 1,2-Dichlorobenzene [CAS:95-50-1]  ; 1,3-Dichlorobenzene [CAS:541-73-1]  ; 1,4-Dichlorobenzene [CAS:106-46-7]  ; Phthalic acid, bis-ethyl ester (Diethyl phthalate) [CAS:84-66-2]  ; 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene [CAS:57-97-6]  ; Phthalic acid, bis-methyl ester (Dimethyl phthalate) [CAS:131-11-3]  ; 1,2-Dinitrobenzene [CAS:528-29-0]  ; 1,3-Dinitrobenzene [CAS:99-65-0]  ; 1,4-Dinitrobenzene [CAS:100-25-4]  ; 2,4-Dinitrotoluene [CAS:121-14-2]  ; 2,6-Dinitrotoluene [CAS:606-20-2]  ; Phthalic acid, bis-1-octyl ester (Di-n-octylphthalate) [CAS:117-84-0]  ; Fluoranthene [CAS:206-44-0]  ; Fluorene [CAS:86-73-7]  ; Hexachlorobenzene [CAS:118-74-1]  ; Hexachloro-1,3-butadiene (Hexachlorobutadiene) [CAS:87-68-3]  ; Hexachlorocyclopentadiene [CAS:77-47-4]  ; Hexachloroethane [CAS:67-72-1]  ; Hexachloropropene [CAS:1888-71-7]  ; Indeno(1,2,3-c,d)pyrene [CAS:193-39-5]  ; Isophorone [CAS:78-59-1]  ; 3-Methylcholanthrene [CAS:56-49-5]  ; 2-Methylnaphthalene [CAS:91-57-6]  ; Naphthalene [CAS:91-20-3]  ; 5-Nitroacenaphthene [CAS:602-87-9]  ; Nitrobenzene [CAS:98-95-3]  ; 4-Nitrobiphenyl [CAS:92-93-3]  ; Pentachlorobenzene [CAS:608-93-5]  ; Quintozene (Pentachloronitrobenzene) [CAS:82-68-8]  ; Phenanthrene [CAS:85-01-8]  ; Pyrene [CAS:129-00-0]  ; 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene [CAS:95-94-3]  ; 1,2,4-Trichlorobenzene [CAS:120-82-1]  ; 1,3,5-Trinitrobenzene [CAS:99-35-4]   in Dichloromethane / Benzene (3/1)
  1 ml 24
  F119331 NCC Standard Solution 32 components (EPA 8270C)
  100ug/ml each of 4-Aminoazobenzene [CAS:60-09-3]  ; 4-Aminobiphenyl [CAS:92-67-1]  ; 3-Amino-9-ethylcarbazole [CAS:132-32-1]  ; Aniline [CAS:62-53-3]  ; 4-Chloroaniline [CAS:106-47-8]  ; 5-Chloro-2-methylaniline [CAS:95-79-4]  ; 3-(Chloromethyl) pyridine hydrochloride [CAS:6959-48-4]  ; 4-Chloro-1,2-phenylenediamine [CAS:95-83-0]  ; 4-Chloro-1,3-phenylenediamine [CAS:5131-60-2]  ; 2-Methoxy-5-methylaniline [CAS:120-71-8]  ; 2,4-Diaminotoluene [CAS:95-80-7]  ; p-Dimethylaminoazobenzene [CAS:60-11-7]  ; Diphenylamine [CAS:122-39-4]  ; 1,2-Diphenylhydrazine [CAS:122-66-7]  ; 4,4'-Methylene-bis(2-chloroanil [CAS:101-14-4]  ; 4,4'-Methylene bis(N,N-dimethylaniline) [CAS:101-61-1]  ; 1-Aminonaphthalene [CAS:134-32-7]  ; 2-Aminonaphthalene (2-Naphthylamine) [CAS:91-59-8]  ; Nicotine [CAS:54-11-5]  ; 2-Nitroaniline [CAS:88-74-4]  ; 3-Nitroaniline [CAS:99-09-2]  ; 4-Nitroaniline [CAS:100-01-6]  ; 5-Nitro-o-anisidine [CAS:99-59-2]  ; 2-Amino-4-nitrotoluene [CAS:99-55-8]  ; 4-Aminophenylether [CAS:101-80-4]  ; Phenacetin [CAS:62-44-2]  ; 1,4-Phenylenediamine [CAS:106-50-3]  ; 2-Picoline [CAS:109-06-8]  ; Propyzamide [CAS:23950-58-5]  ; Pyridine [CAS:110-86-1]  ; o-Toluidine [CAS:95-53-4]  ; 2,4,5-Trimethylaniline [CAS:137-17-7]   in Dichloromethane
  1 ml 24
  F119341 NCC Standard Solution 9 components (EPA 8270C)
  100ug/ml each of N-Nitrosodibutylamine [CAS:924-16-3]  ; N-Nitrosodiethylamine [CAS:55-18-5]  ; N-Nitroso-dimethylamine [CAS:62-75-9]  ; N-Nitrosomethylethylamine [CAS:10595-95-6]  ; N-Nitroso-diphenylamine [CAS:86-30-6]  ; N-Nitroso-di-n-propylamine [CAS:621-64-7]  ; N-Nitrosomorpholine [CAS:59-89-2]  ; N-Nitrosopiperidine [CAS:100-75-4]  ; N-Nitrosopyrrolidine [CAS:930-55-2]   in Dichloromethane
  1 ml 24
  F119351 OCs Standard Solution 20 components (EPA 8270C)
  100ug/ml each of Aldrin [CAS:309-00-2]  ; Alpha-HCH (alpha-BHC) [CAS:319-84-6]  ; Beta-HCH (beta-BHC) [CAS:319-85-7]  ; Delta-HCH (delta-BHC) [CAS:319-86-8]  ; Gamma-HCH (Lindane) (gamma-BHC) [CAS:58-89-9]  ; 4,4'-DDD (TDE) [CAS:72-54-8]  ; 4,4'-DDE [CAS:72-55-9]  ; 4,4'-DDT [CAS:50-29-3]  ; Dieldrin [CAS:60-57-1]  ; Endosulfan-alpha (Endosulfan I) [CAS:959-98-8]  ; Endosulfan-beta (Endosulfan II) [CAS:33213-65-9]  ; Endosulfan-total (sulfate) [CAS:1031-07-8]  ; Endrin [CAS:72-20-8]  ; Endrin aldehyde [CAS:7421-93-4]  ; Endrin ketone [CAS:53494-70-5]  ; Heptachlor [CAS:76-44-8]  ; Heptachlor-exo-epoxide (Heptachlor epoxide) [CAS:1024-57-3]  ; Isodrin [CAS:465-73-6]  ; Methoxychlor (DMTD) [CAS:72-43-5]  ; Mirex [CAS:2385-85-5]   in Dichloromethane
  1 ml 12
  F119361 Standard Solution 14 components (EPA 8270C)
  100ug/ml each of Aramite [CAS:140-57-8]  ; Chlorobenzilate [CAS:510-15-6]  ; Diallate [CAS:2303-16-4]  ; Dimethoate [CAS:60-51-5]  ; Dinocap [CAS:39300-45-3]  ; Dinoseb [CAS:88-85-7]  ; Disulfoton [CAS:298-04-4]  ; Famphur [CAS:52-85-7]  ; Chlordecone hydrate [CAS:143-50-0]  ; Parathion [CAS:56-38-2]  ; Parathion-methyl [CAS:298-00-0]  ; Phorate [CAS:298-02-2]  ; Thionazin [CAS:297-97-2]  ; O.O.O-Triethylphosphorothioate [CAS:126-68-1]   in Dichloromethane
  1 ml 24
  F119371A OPP Standard Solution 34 components (EPA 8270C)
  34 components;  100ug/ml each of Azinphos-methyl [CAS:86-50-0]  ; Captafol [CAS:2425-06-1]  ; Captan [CAS:133-06-2]  ; Chlorfenvinphos [CAS:470-90-6]  ; Coumaphos [CAS:56-72-4]  ; Crotoxyphos [CAS:7700-17-6]  ; Demeton-O [CAS:298-03-3]  ; Demeton-S [CAS:126-75-0]  ; Dichlorvos [CAS:62-73-7]  ; Dicrotophos [CAS:141-66-2]  ; Dioxathion [CAS:78-34-2]  ; EPN [CAS:2104-64-5]  ; Ethion [CAS:563-12-2]  ; Fensulfothion [CAS:115-90-2]  ; Fenthion [CAS:55-38-9]  ; Hexamethylphosphoric triamide (HMPA) [CAS:680-31-9]  ; Leptophos [CAS:21609-90-5]  ; Malathion [CAS:121-75-5]  ; Mevinphos [CAS:7786-34-7]  ; Monocrotophos [CAS:6923-22-4]  ; Naled [CAS:300-76-5]  ; Phosalone [CAS:2310-17-0]  ; Phosmet [CAS:732-11-6]  ; Phosphamidon [CAS:13171-21-6]  ; Sulfoxide [CAS:120-62-7]  ; Sulfallate [CAS:95-06-7]  ; Terbufos [CAS:13071-79-9]  ; cis-Tetrachlorvinphos [CAS:22248-79-9]  ; Sulfotep (Tetraethyl dithiopyrophosphate) [CAS:3689-24-5]  ; Tetraethylpyrophosphate [CAS:107-49-3]  ; Benzenethiol [CAS:108-98-5]  ; Trimethyl phosphate [CAS:512-56-1]  ; Tris(2.3-dibromopropyl)phosphate [CAS:126-72-7]  ; Tri-4-cresyl phosphate [CAS:78-32-0]   in Dichloromethane
  Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions
  1 ml 24
  F119721 NCC Standard Solution 17 components (EPA 8270C)
  100ug/ml each of Anilazine [CAS:101-05-3]  ; o-Anisidine [CAS:90-04-0]  ; Barban [CAS:101-27-9]  ; Benzidine [CAS:92-87-5]  ; Bromoxynil [CAS:1689-84-5]  ; 3,3'-Dichlorobenzidine [CAS:91-94-1]  ; 3,3'-Dimethoxybenzidine [CAS:119-90-4]  ; 3,3'-Dimethylbenzidine [CAS:119-93-7]  ; Fluchloralin [CAS:33245-39-5]  ; Isosafrole [CAS:120-58-1]  ; Mestranol [CAS:72-33-3]  ; Mexacarbate [CAS:315-18-4]  ; 6-Propyl-2-thiouracil [CAS:51-52-5]  ; Safrole [CAS:94-59-7]  ; Strychnine [CAS:57-24-9]  ; Toluene-2.4-diisocyanate [CAS:584-84-9]  ; Trifluralin [CAS:1582-09-8]   in Dichloromethane
  1 ml 24
  F119851 PCB / ACs Standard Solution 19 components (EPA 8275A)
  100ug/ml each of PCB 1 (2-Chlorobiphenyl) [CAS:2051-60-7]  ; PCB 11 [CAS:2050-67-1]  ; PCB 18 (2,2',5-Trichlorobiphenyl) [CAS:37680-65-2]  ; PCB 26 [CAS:38444-81-4]  ; PCB 31 (2,4',5-Trichlorobiphenyl) [CAS:16606-02-3]  ; PCB 52 (2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl) [CAS:35693-99-3]  ; PCB 49 [CAS:41464-40-8]  ; PCB 44 (2,2',3,5'-Tetrachlorobiphenyl) [CAS:41464-39-5]  ; PCB 66 (2,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl) [CAS:32598-10-0]  ; PCB 101 (2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl) [CAS:37680-73-2]  ; PCB 118 [CAS:31508-00-6]  ; PCB 138 (2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl) [CAS:35065-28-2]  ; PCB 187 (2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobipheny) [CAS:52663-68-0]  ; PCB 128 [CAS:38380-07-3]  ; PCB 180 (2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobipheny) [CAS:35065-29-3]  ; PCB 170 (2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobipheny) [CAS:35065-30-6]  ; PCB 194 [CAS:35694-08-7]  ; PCB 206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobip) [CAS:40186-72-9]  ; PCB 209 [CAS:2051-24-3]   in Dichloromethane
  Storage conditions:  stored under normal laboratory conditions
  1 ml 24
  F119871 PAH Internal Stdandard Mixture 6 components (EPA 8275A)
  4000ug/ml each of Acenaphthene D10 [CAS:15067-26-2]  ; Chrysene D12 [CAS:1719-03-5]  ; 1,4-Dichlorobenzene D4 [CAS:3855-82-1]  ; Naphthalene D8 [CAS:1146-65-2]  ; Perylene D12 [CAS:1520-96-3]  ; Phenanthrene D10 [CAS:1517-22-2]   in Dichloromethane
  1 ml 24
  F119931 Organophosphorus Compounds Mixture 15 components (EPA 8321A)
  100ug/ml each of Methomyl [CAS:16752-77-5]  ; Thiofanox [CAS:39196-18-4]  ; Famphur [CAS:52-85-7]  ; Asulam [CAS:3337-71-1]  ; Dichlorvos [CAS:62-73-7]  ; Dimethoate [CAS:60-51-5]  ; Disulfoton [CAS:298-04-4]  ; Fensulfothion [CAS:115-90-2]  ; Merphos [CAS:150-50-5]  ; Parathion-methyl [CAS:298-00-0]  ; Monocrotophos [CAS:6923-22-4]  ; Naled [CAS:300-76-5]  ; Phorate [CAS:298-02-2]  ; Trichlorfon [CAS:52-68-6]  ; Tris(2.3-dibromopropyl)phosphate [CAS:126-72-7]   in Acetonitrile
  1 ml 24
  F119951A Carbamates Mixture (EPA 8321A)
  KIT of 28 components; 100ug/ml each of Aldicarb [CAS:116-06-3]  ; Aldicarb-sulfone [CAS:1646-88-4]  ; Aldicarb-sulfoxide [CAS:1646-87-3]  ; Aminocarb [CAS:2032-59-9]  ; Barban [CAS:101-27-9]  ; Bromacil [CAS:314-40-9]  ; Bendiocarb [CAS:22781-23-3]  ; Carbaryl [CAS:63-25-2]  ; Carbendazim* [CAS:10605-21-7]  ; Carbofuran-3-hydroxy (3-Hydroxycarbofuran) [CAS:16655-82-6]  ; Carbofuran [CAS:1563-66-2]  ; Chloroxuron [CAS:1982-47-4]  ; Chlorpropham [CAS:101-21-3]  ; Diuron [CAS:330-54-1]  ; Fenuron [CAS:101-42-8]  ; Fluometuron [CAS:2164-17-2]  ; Linuron [CAS:330-55-2]  ; Methiocarb [CAS:2032-65-7]  ; Methomyl [CAS:16752-77-5]  ; Mexacarbate [CAS:315-18-4]  ; Monuron [CAS:150-68-5]  ; Neburon [CAS:555-37-3]  ; Oxamyl [CAS:23135-22-0]  ; Propachlor [CAS:1918-16-7]  ; Propham [CAS:122-42-9]  ; Propoxur [CAS:114-26-1]  ; Siduron [CAS:1982-49-6]  ; Tebuthiuron [CAS:34014-18-1]   in Acetonitrile
  * Carbendazim [CAS:10605-21-7]  is supplied separately as a single-component solution, with 12 months validity
  2x1 ml 24
  F120001 Carbonyl Compounds Standard Solution 16 components (EPA 8315A)
  100ug/ml each of Acetaldehyde-DNPH [CAS:1019-57-4]  ; Acetone-DNPH [CAS:1567-89-1]  ; Acrolein-DNPH [CAS:888-54-0]  ; Benzaldehyde-DNPH [CAS:1157-84-2]  ; n-Butyraldehyde-DNPH (Butanal-DNPH) [CAS:1527-98-6]  ; Crotonaldehyde-DNPH [CAS:1527-96-4]  ; Cyclohexanone-DNPH [CAS:1589-62-4]  ; 2,5-Dimethylbenzaldehyde-DNPH [CAS:152477-96-8]  ; Formaldehyde-DNPH [CAS:1081-15-8]  ; Hexaldehyde-DNPH [CAS:1527-97-5]  ; Isovaleraldehyde-DNPH [CAS:2256-01-1]  ; Valeraldehyde-DNPH (Pentanal-DNPH) [CAS:2057-84-3]  ; Propionaldehyde-DNPH (Propanal-DNPH) [CAS:725-00-8]  ; m-Tolualdehyde-DNPH [CAS:2880-05-9]  ; o-Tolualdehyde-DNPH [CAS:1773-44-0]  ; p-Tolualdehyde-DNPH [CAS:2571-00-8]   in Acetonitrile
  1 ml 24
  F233824 EPA Method 8040 - Phenols Standard Solution: 9 components;  2000mg/l each of 4-Chloro-3-methylphenol [CAS:59-50-7]  ; 2,4-Dichlorophenol [CAS:120-83-2]  ; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol [CAS:534-52-1]  ; 3-Methylphenol [CAS:108-39-4]  ; 2-Nitrophenol [CAS:88-75-5]  ; 4-Nitrophenol [CAS:100-02-7]  ; Pentachlorophenol [CAS:87-86-5]  ; Phenol [CAS:108-95-2]  ; 2,4,6-Trichlorophenol [CAS:88-06-2]   in 2- Propanol
  Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions
  1 ml 12
  F233844 EPA Method 8061A -  Phthalate Esters Standard: 15 components;  1000ug/ml each of Phthalic acid, benzylbutyl ester [CAS:85-68-7]  ; Phthalic acid, bis-2-n-butoxyethyl ester [CAS:117-83-9]  ; Phthalic acid, bis-2-ethoxyethyl ester [CAS:605-54-9]  ; Phthalic acid,bis-2-ethylhexylester [CAS:117-81-7]  ; Phthalic acid, bis-methylglycol ester [CAS:117-82-8]  ; Phthalic acid, bis-4-methyl-2-pentyl ester [CAS:146-50-9]  ; Phthalic acid, bis-butyl ester [CAS:84-74-2]  ; Phthalic acid, bis-ethyl ester [CAS:84-66-2]  ; Phthalic acid, bis-hexyl ester [CAS:84-75-3]  ; Phthalic acid, bis-methyl ester [CAS:131-11-3]  ; Phthalic acid, bis-nonyl ester [CAS:84-76-4]  ; Phthalic acid, bis-1-octyl ester [CAS:117-84-0]  ; Phthalic acid, bis-n-pentyl ester [CAS:131-18-0]  ; Dicyclohexyl phthalate [CAS:84-61-7]  ; Phthalic acid, bis-iso-butyl ester [CAS:84-69-5]   in n-Hexane / Acetone (8/2)
  Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions
  1 ml 24
  F234134 EPA Method 8260B -  Acetate Standard Solution: 7 components;  2000ug/ml each of n-Amyl acetate [CAS:628-63-7]  ; n-Butylacetate [CAS:123-86-4]  ; Ethyl Acetate [CAS:141-78-6]  ; Acetic acid-isopropyl ester [CAS:108-21-4]  ; Methyl acetate [CAS:79-20-9]  ; Acetic acid n-propyl ester [CAS:109-60-4]  ; Vinylacetate [CAS:108-05-4]   in Methanol (purge & trap)
  Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions
  1 ml 6
  F234224 EPA Method 8270 -  Calibration Standard Solution: 18 components;  200ug/ml each of Acenaphthene [CAS:83-32-9]  ; Acenaphthylene [CAS:208-96-8]  ; Anthracene [CAS:120-12-7]  ; Benzo(a)anthracene [CAS:56-55-3]  ; Benzo(a)pyrene [CAS:50-32-8]  ; Benzo(b)fluoranthene [CAS:205-99-2]  ; Benzo(g,h,i)perylene [CAS:191-24-2]  ; Benzo(k)fluoranthene [CAS:207-08-9]  ; Chrysene [CAS:218-01-9]  ; Dibenzo(a,h)anthracene [CAS:53-70-3]  ; Fluoranthene [CAS:206-44-0]  ; Fluorene [CAS:86-73-7]  ; Indeno(1,2,3-c,d)pyrene [CAS:193-39-5]  ; 1-Methylnaphthalene [CAS:90-12-0]  ; 2-Methylnaphthalene [CAS:91-57-6]  ; Naphthalene [CAS:91-20-3]  ; Phenanthrene [CAS:85-01-8]  ; Pyrene [CAS:129-00-0]   in Dichloromethane
  Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions
  1 ml 24
  F234274 EPA Method 8310 -  PAH Standard Solution: 18 components;  500ug/ml each of Acenaphthene [CAS:83-32-9]  ; Acenaphthylene [CAS:208-96-8]  ; Anthracene [CAS:120-12-7]  ; Benzo(a)anthracene [CAS:56-55-3]  ; Benzo(a)pyrene [CAS:50-32-8]  ; Benzo(b)fluoranthene [CAS:205-99-2]  ; Benzo(g,h,i)perylene [CAS:191-24-2]  ; Benzo(k)fluoranthene [CAS:207-08-9]  ; Chrysene [CAS:218-01-9]  ; Dibenzo(a,h)anthracene [CAS:53-70-3]  ; Fluoranthene [CAS:206-44-0]  ; Fluorene [CAS:86-73-7]  ; Indeno(1,2,3-c,d)pyrene [CAS:193-39-5]  ; 1-Methylnaphthalene [CAS:90-12-0]  ; 2-Methylnaphthalene [CAS:91-57-6]  ; Naphthalene [CAS:91-20-3]  ; Phenanthrene [CAS:85-01-8]  ; Pyrene [CAS:129-00-0]   in Acetonitrile / Toluene (1/1)
  Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions
  1 ml 24
  F352914 Surrogate Mixture (Method 8260) - 3 components;  2500ug/ml each of Dibromofluoromethane [CAS:1868-53-7]  ; Toluene D8 [CAS:2037-26-5]  ; 4-Bromofluorobenzene [CAS:460-00-4]   in Methanol (purge & trap) 1 ml 24
  F352924 Surrogate Mixture (Method 8260B) - 3 components;  2000ug/ml each of 4-Bromofluorobenzene [CAS:460-00-4]  ; Dibromofluoromethane [CAS:1868-53-7]  ; Toluene D8 [CAS:2037-26-5]   in Methanol  1 ml 24
  F868651 OCs Standard Solution 20 components (EPA 8081A)
  1000ug/ml each of Aldrin [CAS:309-00-2]  ; Alpha-HCH (alpha-BHC) [CAS:319-84-6]  ; Beta-HCH (beta-BHC) [CAS:319-85-7]  ; Gamma-HCH (Lindane) (gamma-BHC) [CAS:58-89-9]  ; Delta-HCH (delta-BHC) [CAS:319-86-8]  ; cis-Chlordane (alpha-Chlordane) [CAS:5103-71-9]  ; trans-Chlordane (Gamma-Chlordane) [CAS:5103-74-2]  ; 4,4'-DDD (TDE) [CAS:72-54-8]  ; 4,4'-DDE [CAS:72-55-9]  ; 4,4'-DDT [CAS:50-29-3]  ; Dieldrin [CAS:60-57-1]  ; Endosulfan-alpha [CAS:959-98-8]  ; Endosulfan-beta [CAS:33213-65-9]  ; Endosulfan-total (sulfate) [CAS:1031-07-8]  ; Endrin [CAS:72-20-8]  ; Endrin aldehyde [CAS:7421-93-4]  ; Endrin ketone [CAS:53494-70-5]  ; Heptachlor [CAS:76-44-8]  ; Heptachlor-exo-epoxide (cis-Heptachlorepoxide (cis-, exo-,) [CAS:1024-57-3]  ; Methoxychlor (DMTD) [CAS:72-43-5]   in n-Hexane / Toluene (1/1)
  1 ml 12
  F870190 Internal Standard Mixture (Method 8260) - 4 components;  2500ug/ml each of Chlorobenzene D5 [CAS:3114-55-4]  ; 1,4-Dichlorobenzene D4 [CAS:3855-82-1]  ; 1,4-Difluorobenzene [CAS:540-36-3]  ; Pentafluorobenzene [CAS:363-72-4]   in Methanol (purge & trap) 1 ml 24
  F890201 EPA 8010 Halogenated VOC Mix - 14 components;  2000ug/ml each of Tribromomethane (Bromoform) [CAS:75-25-2]  ; Tetrachloromethane (Carbon tetrachloride) [CAS:56-23-5]  ; Chloroform [CAS:67-66-3]  ; Dibromomethane [CAS:74-95-3]  ; 1,1-Dichloroethane [CAS:75-34-3]  ; 1,2-Dichloroethane [CAS:107-06-2]  ; 1,2-Dichloropropane [CAS:78-87-5]  ; 1,1,1,2-Tetrachloroethane [CAS:630-20-6]  ; 1,1,2,2-Tetrachloroethane [CAS:79-34-5]  ; Tetrachloroethene [CAS:127-18-4]  ; 1,1,1-Trichloroethane [CAS:71-55-6]  ; 1,1,2-Trichloroethane [CAS:79-00-5]  ; Trichloroethene [CAS:79-01-6]  ; 1,2,3-Trichloropropane [CAS:96-18-4]   in Methanol  1 ml 24

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến