Điện thoại: 0243 633 2120
Email: info@alphacoach.asia

Dung dịch chuẩn Mix theo Method EPA 600 Series, ISO 17034, 17025 hãng CPAChem, Bungari

Mã sản phẩm: Method EPA 600 Series

Trạng thái: Có sẵn

Xuất xứ: CPACHEM, Bungari

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng
 • Bình luận
 • Dung dịch chuẩn Mix EPA Method 600 Series

   

  F114841 Purgeable Halocarbon Mix - 28 components (EPA 601)
  100ug/ml each of Bromodichloromethane [CAS:75-27-4]  ; Tribromomethane (Bromoform) [CAS:75-25-2]  ; Bromomethane [CAS:74-83-9]  ; Tetrachloromethane (Carbon tetrachloride) [CAS:56-23-5]  ; Chlorobenzene [CAS:108-90-7]  ; Chloroethane [CAS:75-00-3]  ; Chloroform [CAS:67-66-3]  ; Chloromethane [CAS:74-87-3]  ; Dibromochloromethane [CAS:124-48-1]  ; 1,2-Dichlorobenzene [CAS:95-50-1]  ; 1,3-Dichlorobenzene [CAS:541-73-1]  ; 1,4-Dichlorobenzene [CAS:106-46-7]  ; Dichlorodifluoromethane [CAS:75-71-8]  ; 1,1-Dichloroethane [CAS:75-34-3]  ; 1,2-Dichloroethane [CAS:107-06-2]  ; 1,1-Dichloroethene [CAS:75-35-4]  ; trans-1,2-Dichloroethene [CAS:156-60-5]  ; 1,2-Dichloropropane [CAS:78-87-5]  ; cis-1,3-Dichloropropene [CAS:10061-01-5]  ; trans-1,3-Dichloropropene [CAS:10061-02-6]  ; Dichloromethane (Methylene chloride) [CAS:75-09-2]  ; 1,1,2,2-Tetrachloroethane [CAS:79-34-5]  ; Tetrachloroethene [CAS:127-18-4]  ; 1,1,1-Trichloroethane [CAS:71-55-6]  ; 1,1,2-Trichloroethane [CAS:79-00-5]  ; Trichloroethene [CAS:79-01-6]  ; Fluorotrichloromethane (Trichlorofluoromethane) [CAS:75-69-4]  ; Vinylchloride [CAS:75-01-4]   in Methanol purge-and-trap
  1 ml 24
  F114851 VOC Purgeable Gas Mixture - 5 components (EPA 601)
  100ug/ml each of Bromomethane [CAS:74-83-9]  ; Chloroethane [CAS:75-00-3]  ; Chloromethane [CAS:74-87-3]  ; Dichlorodifluoromethane [CAS:75-71-8]  ; Vinylchloride [CAS:75-01-4]   in Methanol purge-and-trap
  1 ml 24
  F114871 VOC Performance Check Solution - 8 components (EPA 601)
  200ug/ml each of Benzene [CAS:71-43-2]  ; Tetrachloromethane (Carbontetrachloride) [CAS:56-23-5]  ; 1,4-Dichlorobenzene [CAS:106-46-7]  ; 1,2-Dichloroethane [CAS:107-06-2]  ; 1,1-Dichloroethene [CAS:75-35-4]  ; 1,1,1-Trichloroethane [CAS:71-55-6]  ; Trichloroethene [CAS:79-01-6]  ; Vinylchloride [CAS:75-01-4]   in Methanol purge-and-trap
  1 ml 24
  F114911 Phenols Standard Solution 11 components (EPA 604)
  100ug/ml each of 4-Chloro-3-methylphenol [CAS:59-50-7]  ; 2-Chlorophenol [CAS:95-57-8]  ; 2,4-Dichlorophenol [CAS:120-83-2]  ; 2,4-Dimethylphenol [CAS:105-67-9]  ; 2,4-Dinitrophenol [CAS:51-28-5]  ; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol [CAS:534-52-1]  ; 2-Nitrophenol [CAS:88-75-5]  ; 4-Nitrophenol [CAS:100-02-7]  ; Pentachlorophenol [CAS:87-86-5]  ; Phenol [CAS:108-95-2]  ; 2,4,6-Trichlorophenol [CAS:88-06-2]   in Methanol
  1 ml 24
  F115051 OCs Standard Solution 16 components (EPA 608)
  20ug/ml each of Aldrin [CAS:309-00-2]  ; Alpha-HCH [CAS:319-84-6]  ; Beta-HCH [CAS:319-85-7]  ; Gamma-HCH (Lindane) [CAS:58-89-9]  ; Delta-HCH [CAS:319-86-8]  ; 4,4'-DDD (TDE) [CAS:72-54-8]  ; 4,4'-DDE [CAS:72-55-9]  ; 4,4'-DDT [CAS:50-29-3]  ; Dieldrin [CAS:60-57-1]  ; Endosulfan-alpha [CAS:959-98-8]  ; Endosulfan-beta [CAS:33213-65-9]  ; Endosulfan-total (sulfate) [CAS:1031-07-8]  ; Endrin [CAS:72-20-8]  ; Endrin aldehyde [CAS:7421-93-4]  ; Heptachlor [CAS:76-44-8]  ; Heptachlor-exo-epoxide (Heptachlor epoxide) [CAS:1024-57-3]   in Iso-octane
  1 ml 12
  F115511 PAH Standard Solution 16 components (EPA 610)
  100ug/ml each of Acenaphthene [CAS:83-32-9]  ; Acenaphthylene [CAS:208-96-8]  ; Anthracene [CAS:120-12-7]  ; Benzo(a)anthracene [CAS:56-55-3]  ; Benzo(a)pyrene [CAS:50-32-8]  ; Benzo(b)fluoranthene [CAS:205-99-2]  ; Benzo(g,h,i)perylene [CAS:191-24-2]  ; Benzo(k)fluoranthene [CAS:207-08-9]  ; Chrysene [CAS:218-01-9]  ; Dibenzo(a,h)anthracene [CAS:53-70-3]  ; Fluoranthene [CAS:206-44-0]  ; Fluorene [CAS:86-73-7]  ; Indeno(1,2,3-c,d)pyrene [CAS:193-39-5]  ; Naphthalene [CAS:91-20-3]  ; Phenanthrene [CAS:85-01-8]  ; Pyrene [CAS:129-00-0]   in Methanol / Dichloromethane (1/1)
  1 ml 24
  F115521 PAH Standard Solution 16 components (EPA 610)
  20ug/ml each of Acenaphthene [CAS:83-32-9]  ; Acenaphthylene [CAS:208-96-8]  ; Anthracene [CAS:120-12-7]  ; Benzo(a)anthracene [CAS:56-55-3]  ; Benzo(a)pyrene [CAS:50-32-8]  ; Benzo(b)fluoranthene [CAS:205-99-2]  ; Benzo(g,h,i)perylene [CAS:191-24-2]  ; Benzo(k)fluoranthene [CAS:207-08-9]  ; Chrysene [CAS:218-01-9]  ; Dibenzo(a,h)anthracene [CAS:53-70-3]  ; Fluoranthene [CAS:206-44-0]  ; Fluorene [CAS:86-73-7]  ; Indeno(1,2,3-c,d)pyrene [CAS:193-39-5]  ; Naphthalene [CAS:91-20-3]  ; Phenanthrene [CAS:85-01-8]  ; Pyrene [CAS:129-00-0]   in Methanol / Dichloromethane (1/1)
  1 ml 24
  F115531 PAH Standard Solution 16 components (EPA 610)
  Acenaphthene [CAS:83-32-9]  100ug/ml ; Acenaphthylene [CAS:208-96-8]  200ug/ml ; Anthracene [CAS:120-12-7]  100ug/ml ; Benzo(a)anthracene [CAS:56-55-3]  100ug/ml ; Benzo(a)pyrene [CAS:50-32-8]  100ug/ml ; Benzo(b)fluoranthene [CAS:205-99-2]  200ug/ml ; Benzo(g,h,i)perylene [CAS:191-24-2]  200ug/ml ; Benzo(k)fluoranthene [CAS:207-08-9]  100ug/ml ; Chrysene [CAS:218-01-9]  100ug/ml ; Dibenzo(a,h)anthracene [CAS:53-70-3]  200ug/ml ; Fluoranthene [CAS:206-44-0]  200ug/ml ; Fluorene [CAS:86-73-7]  200ug/ml ; Indeno(1,2,3-c,d)pyrene [CAS:193-39-5]  100ug/ml ; Naphthalene [CAS:91-20-3]  1000ug/ml ; Phenanthrene [CAS:85-01-8]  100ug/ml ; Pyrene [CAS:129-00-0]  100ug/ml  in Methanol / Dichloromethane (1/1)
  1 ml 24
  F115751 NCC Standard Solution - 11 components (EPA 619)
  100ug/ml each of Ametryn [CAS:834-12-8]  ; Atraton [CAS:1610-17-9]  ; Atrazine [CAS:1912-24-9]  ; Prometon [CAS:1610-18-0]  ; Prometryn [CAS:7287-19-6]  ; Propazine [CAS:139-40-2]  ; Secbumeton [CAS:26259-45-0]  ; Simetryn [CAS:1014-70-6]  ; Simazine [CAS:122-34-9]  ; Terbuthylazine [CAS:5915-41-3]  ; Terbutryn [CAS:886-50-0]   in Acetone
  1 ml 24
  F115771 OPP Standard Solution 9 components (EPA 622)
  Fensulfothion [CAS:115-90-2]  150ug/ml ; Azinphos-methyl [CAS:86-50-0]  150ug/ml ; Coumaphos [CAS:56-72-4]  150ug/ml ; Demeton (O+S) [CAS:8065-48-3]  25ug/ml ; Phorate [CAS:298-02-2]  15ug/ml ; Disulfoton [CAS:298-04-4]  20ug/ml ; Trichloronat [CAS:327-98-0]  15ug/ml ; Fenthion [CAS:55-38-9]  10ug/ml ; Prothiophos (Tokuthion) [CAS:34643-46-4]  50ug/ml  in Iso-octane
  1 ml 24
  F115831 VOC Standard Solution 31 components (EPA 624)
  20ug/ml each of Benzene [CAS:71-43-2]  ; Bromodichloromethane [CAS:75-27-4]  ; Tribromomethane (Bromoform) [CAS:75-25-2]  ; Bromomethane [CAS:74-83-9]  ; Tetrachloromethane (Carbon tetrachloride) [CAS:56-23-5]  ; Chlorobenzene [CAS:108-90-7]  ; Chloroethane [CAS:75-00-3]  ; 2-Chloroethyl-vinylether [CAS:110-75-8]  ; Chloroform [CAS:67-66-3]  ; Chloromethane [CAS:74-87-3]  ; Dibromochloromethane [CAS:124-48-1]  ; 1,2-Dichlorobenzene [CAS:95-50-1]  ; 1,3-Dichlorobenzene [CAS:541-73-1]  ; 1,4-Dichlorobenzene [CAS:106-46-7]  ; 1,1-Dichloroethane [CAS:75-34-3]  ; 1,2-Dichloroethane [CAS:107-06-2]  ; 1,1-Dichloroethene [CAS:75-35-4]  ; trans-1,2-Dichloroethene [CAS:156-60-5]  ; 1,2-Dichloropropane [CAS:78-87-5]  ; cis-1,3-Dichloropropene [CAS:10061-01-5]  ; trans-1,3-Dichloropropene [CAS:10061-02-6]  ; Ethylbenzene [CAS:100-41-4]  ; Dichloromethane (Methylene chloride) [CAS:75-09-2]  ; 1,1,2,2-Tetrachloroethane [CAS:79-34-5]  ; Tetrachloroethene [CAS:127-18-4]  ; Toluene [CAS:108-88-3]  ; 1,1,1-Trichloroethane [CAS:71-55-6]  ; 1,1,2-Trichloroethane [CAS:79-00-5]  ; Trichloroethene [CAS:79-01-6]  ; Fluorotrichloromethane (Trichlorofluoromethane) [CAS:75-69-4]  ; Vinylchloride [CAS:75-01-4]   in Methanol purge-and-trap
  1 ml 24
  F115861 VOC Surrogate and Internal Mixture 3 components (EPA 624);  20000ug/ml each of 4-Bromofluorobenzene [CAS:460-00-4]  ; Fluorobenzene [CAS:462-06-6]  ; Pentafluorobenzene [CAS:363-72-4]   in Methanol  1 ml 24
  F115881 Phenols Standard Solution - 11 components (EPA 625)
  2000ug/ml each of 4-Chloro-3-methylphenol [CAS:59-50-7]  ; 2-Chlorophenol [CAS:95-57-8]  ; 2,4-Dichlorophenol [CAS:120-83-2]  ; 2,4-Dimethylphenol [CAS:105-67-9]  ; 2,4-Dinitrophenol [CAS:51-28-5]  ; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol [CAS:534-52-1]  ; 2-Nitrophenol [CAS:88-75-5]  ; 4-Nitrophenol [CAS:100-02-7]  ; Pentachlorophenol [CAS:87-86-5]  ; Phenol [CAS:108-95-2]  ; 2,4,6-Trichlorophenol [CAS:88-06-2]   in Dichloromethane
  1 ml 24
  F115951 Carbamates Standard Solution - 6 components (EPA 634)
  1000ug/ml each of Butylate [CAS:2008-41-5]  ; Cycloate [CAS:1134-23-2]  ; EPTC [CAS:759-94-4]  ; Molinate [CAS:2212-67-1]  ; Pebulate [CAS:1114-71-2]  ; Vernolate [CAS:1929-77-7]   in Methanol
  1 ml 24
  F128741 Organochlorine Pesticide Mixture 16 components (EPA 625)
  2000ug/ml each of Aldrin [CAS:309-00-2]  ; Alpha-HCH (alpha-BHC) [CAS:319-84-6]  ; Beta-HCH (beta-BHC) [CAS:319-85-7]  ; Delta-HCH (delta-BHC) [CAS:319-86-8]  ; Gamma-HCH (Lindane) (gamma-BHC) [CAS:58-89-9]  ; 4,4'-DDD (TDE) [CAS:72-54-8]  ; 4,4'-DDE [CAS:72-55-9]  ; 4,4'-DDT [CAS:50-29-3]  ; Dieldrin [CAS:60-57-1]  ; Endosulfan-alpha (Endosulfan I) [CAS:959-98-8]  ; Endosulfan-beta (Endosulfan II) [CAS:33213-65-9]  ; Endosulfan-total (sulfate) [CAS:1031-07-8]  ; Endrin [CAS:72-20-8]  ; Endrin aldehyde [CAS:7421-93-4]  ; Heptachlor [CAS:76-44-8]  ; Heptachlor-exo-epoxide (cis-Heptachlorepoxide (cis-, exo-,) [CAS:1024-57-3]   in n-Hexane / Toluene (1/1)
  1 ml 12
  F233694 EPA Method 624 - VOC Standard Solution: 26 components;  2000ug/ml each of Benzene [CAS:71-43-2]  ; Bromodichloromethane [CAS:75-27-4]  ; Tribromomethane (Bromoform) [CAS:75-25-2]  ; Tetrachloromethane (Carbon tetrachloride) [CAS:56-23-5]  ; Chlorobenzene [CAS:108-90-7]  ; 2-Chloroethyl-vinylether [CAS:110-75-8]  ; Chloroform [CAS:67-66-3]  ; Dibromochloromethane [CAS:124-48-1]  ; 1,2-Dichlorobenzene [CAS:95-50-1]  ; 1,3-Dichlorobenzene [CAS:541-73-1]  ; 1,4-Dichlorobenzene [CAS:106-46-7]  ; 1,1-Dichloroethane [CAS:75-34-3]  ; 1,2-Dichloroethane [CAS:107-06-2]  ; 1,1-Dichloroethene [CAS:75-35-4]  ; trans-1,2-Dichloroethene [CAS:156-60-5]  ; 1,2-Dichloropropane [CAS:78-87-5]  ; cis-1,3-Dichloropropene [CAS:10061-01-5]  ; trans-1,3-Dichloropropene [CAS:10061-02-6]  ; Ethylbenzene [CAS:100-41-4]  ; Dichloromethane (Methylene chloride) [CAS:75-09-2]  ; 1,1,2,2-Tetrachloroethane [CAS:79-34-5]  ; Tetrachloroethene [CAS:127-18-4]  ; Toluene [CAS:108-88-3]  ; 1,1,1-Trichloroethane [CAS:71-55-6]  ; 1,1,2-Trichloroethane [CAS:79-00-5]  ; Trichloroethene [CAS:79-01-6]   in Methanol (purge & trap)
  Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions
  1 ml 12
  F869371 Phthalates Standard Solution 6 components (EPA 606)
  1000ug/ml each of Phthalic acid,bis-2-ethylhexylester (Bis(2-ethylhexyl)phthalate) [CAS:117-81-7]  ; Phthalic acid, benzylbutyl ester (Butyl benzyl phthalate) [CAS:85-68-7]  ; Phthalic acid, bis-butyl ester (di-n-butyl phthalate) [CAS:84-74-2]  ; Phthalic acid, bis-ethyl ester (Diethyl phthalate) [CAS:84-66-2]  ; Phthalic acid, bis-methyl ester (Dimethyl phthalate) [CAS:131-11-3]  ; Phthalic acid, bis-1-octyl ester (di-n-octyl phthalate) [CAS:117-84-0]   in Iso-octane
  1 ml 24
  F115591 OPP Standard Solution 8 components (EPA 614)
  200ug/ml each of Azinphos-methyl [CAS:86-50-0]  ; Demeton (O+S) [CAS:8065-48-3]  ; Diazinon [CAS:333-41-5]  ; Disulfoton [CAS:298-04-4]  ; Ethion [CAS:563-12-2]  ; Malathion [CAS:121-75-5]  ; Parathion (Parathion-ethyl) [CAS:56-38-2]  ; Parathion-methyl [CAS:298-00-0]   in Acetone
  1 ml 24

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến